Şevkî Bey Besteleri (112 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Gâh ümîd-i vuslat eylersin gönül Mehmet Sâdi Bey Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak-Curcuna
Hicâz Gam u âlâm beni her an safâ vü neş'eyâb eyler Halid Bey Şarkı Aksak
Uşşak Gel lûtf ile(eyle) cânâ bu gece hâne senindir Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Gönlümü dûçâr eden bu hâle hep Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Gülzâra nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Hicâz Hâl-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Harâb oldu yerim yurdum otağım Ahmet Rif'at Bey Şarkı Aksak-Curcuna
Uşşak Hastasın zannım vefâ mahzûnusun Mehmet Hafîd Bey Şarkı Curcuna
Yegah Hele vazgeçtim her türlü dilekten Ahmet Reşat Paşa Şarkı Düyek
Uşşak Hevâ-yı aşk eser serde Mahfî Şarkı Aksak
Hüseynî Hicrân oku sînem deler olmaktadır hâlim beter Mehmet Sâdi Bey Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Hüsnüne söz var mı gâyet anlısın Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr İftihar eyler seninle evc-i eflâk-i samâ (medhiye) Meçhul Şarkı Düyek
Uşşak İştibâh etme gözüm nûru bana Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Kâkülün oldu esîr-i dil ü cânım ezeli Mehmet Ali Efendi Şarkı Curcuna
Nihâvend Kalmadı sabrım hasrete cânâ Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Kış geldi firak açmadadır sîneme yâre Saffet Bey Şarkı Aksak
Uşşak Kim demiş sûziş-i aşkı dil-i şeydâ bilmez Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Kimseler gelmez senin feryâd-ı âteş-bârına Ahmet Râsim Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Kucağımda büyütürken nâ-gâh Memduh Bey Şarkı Aksak
Hüzzâm Küşâde tâli'im hem-bahtım uygun Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Lûtf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle Mehmet Hafîd Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Mahzûn dilimi yâdın ile şâd eder oldum Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Uşşak Mecnûn gibi ben dağlar gezerken Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Muhayyer Mest olan câm-ı ezelden gayrı sahbâ istemez Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Meyhâneye serdik postu Andelip Şarkı Aksak
Sabâ Mey içerken düştü aksin câmıma Ahmet Reşat Paşa Şarkı Ağır Aksak
Yegah Mu'tâd edeli giryeyi zevkle hevesim yok Mehmet Sâdi Bey Şarkı Curcuna
Uşşak Müptelâ-yı gam olan rahat-ı dünyâ bilmez Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Uşşak Ne için geçmez aceb bir günüm âzâd-ı elem Meçhul Şarkı Aksak
Rast Nedendir bu dil-i zârın figanı Mehmet Sâdi Bey Şarkı Curcuna
Hüseynî Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim Hikmet Bey (Niğde'li) Şarkı Curcuna
Hicâz Niçin şeb-tâ-seher ben zâr ü zârım Meçhul Şarkı Aksak
Yegah Nûş edip sâgâr-ı aşkın dili bî-hûş ettim Ahmet Reşat Paşa Yürük Semai Yürük Semâî
Muhayyer Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Ölse de âşık onulmaz yâresi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Perde çektin âh a kâfir matla-i âmâlime Hamdi Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Reng-i ruhsârına gülgûn dediler Sait Efendi (Üryânizâde) Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenim Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Saklayıp kalb-i mükedderde seni Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Aksak
Uşşak Salıp sevdâlara zülf-i siyâhın Meçhul Şarkı Curcuna
Yegah Sana bir şûh-i sitem-gûn deniyor Ahmet Reşat Paşa Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Sanki geldim de ne buldum bu harab-âbâde Hikmet Bey (Niğde'li) Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Sanma çeşmân ağlıyor Ahmet Reşat Paşa Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Sen bu yerden gideli ey saçı zer Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Aksak
Uşşak Sevdiğim çok yaramazdır yaramaz Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçeğim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Müsteâr Söyle ey dil bâis-i âhın nedir Mehmet Ali Efendi Şarkı Aksak
Hicâz Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm) Şarkı Aksak