Şevkî Bey Besteleri (112 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Açma ciğergâhıma ok yâresi Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Enderûnî Vâsıf Şarkı Yürük Semâî
Yegah Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Enderûnî Vâsıf Şarkı Aksak
Hicâz Arz eylesem canım başa geleni Meçhul Şarkı Curcuna
Yegah Arz-ı dîdâr eyle cânânım yeter Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Arzu ediyor vuslat-ı can-bahşını cânım Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Aşkın eser-i sûzişine can acımaz mı Mahmut Nedim Paşa Şarkı Aksak
Uşşak Aşk olsun o rindâne ki gönlünde emel yok Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Şarkı Devr-i Hindî
Hicâzkâr Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Bakmadın vaktiyle istikbâline Tevfik Bey Şarkı Aksak
Uşşak Ben ağlarım saz ağlar karşıda Gülnâz ağlar Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Bıçak düşmez belinden Meçhul Şarkı Evfer
Uşşak Bilmem kime şekvâ edeyim derd-i derûnum Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak-Türk Ak.
Hicâz Bilmiyorum bana n'oldu Ahmet Reşat Paşa Şarkı Aksak
Beyâtî Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan Ziyâ Paşa (Vezir) Şarkı Ağır Aksak-Aksak
Hicâz Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Uşşak Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım Sâbih Şevket Bey Şarkı Curcuna
Hicâz Bozuldu revnâk-ı bağ-ı bahârım Hikmey Bey(Niğde'li) Şarkı Curcuna
Uşşak Bu dehrin germ ü serdinden Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Bu reng-i letâfet güle gülzâre de kalmaz Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Câm-ı aşkın içtim oldum derd-nâk Reşad Paşa Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Cânân bana cevr eylemeyi eyledi âdet Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Cânân beni yâd etmiyor Mehmet Hafîd Bey Şarkı Curcuna
Uşşak Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey âfet Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Hüzzâm Çekerim cevrini çekmem yine ben şânına yuf Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Çekmesin endişe gönlüm iftirâk-ı âtiye Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Çün bahar eyyâmı oldu geldi yaz Reşad Paşa Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Demem cânâ beni yâd et Hamdi Bey Şarkı Curcuna
Yegah Deşt-i gama her lâhzada birkaç seferim var Meçhul Şarkı Curcuna
Yegah Dil nâlesini gûş ile bir dâd edecek yok Mehmet Hafîd Bey Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Hicâz Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle Mustafa Reşit Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Dûçâr-ı hicr-i yâr olalı dîdem ağlıyor Reşid Bey(Akif Paşazâde) Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Duyup ahvâlimizi halk-ı cihan Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Dü çeşm-i mestin Meçhul Şarkı Curcuna
Yegah Dü çeşmim hûn ile doldu Reşad Paşa Şarkı Aksak
Uşşak Ebrûlerinin hançeri bu sînemi ey mâh Meçhul Şarkı Aksak
Yegah Edersen de cefâ eğer Reşad Paşa Şarkı Nim Sofyan
Hüseynî Eller ile ol yâri görünce bakakaldım Meçhul Şarkı Curcuna
Beyâtî Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var Meçhul Şarkı Sofyan
Uşşak Esîr-i zülfünüm ey yüzü mâhım Bahriyeli Vâsıf Şarkı Curcuna
Hicâz Etme Mecnûn âşık-ı mecbûrunu Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Etmesin avdet melâl-i intizâr Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Ey dil diyemem Yar bana yâr olsan n'olurdu Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Uşşak Ey gözüm ağlama dildâr uyanır Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Ey hevâî meşreb oldun bâisi berbâdımın Nâbizâde Nâzım Bey Şarkı Ağır Aksak
Yegah Firâkın kesti tâb ile tüvânı Ahmet Reşat Paşa Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Firâkınla zâlim harâb oldu can Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Aksak