Müsteâr Makaminda Eserler (84 Eser)

Peşrev Kemençeci Nikolaki
Peşrev Neyzen Yusuf Paşa
Peşrev Yusuf Paşa
Saz Semâîsi Atillâ Gündüz
Saz Semâîsi Ahmet Mükerrem Akıncı
Saz Semâîsi Şerif Muhiddin Targan
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede İrfan Doğrusöz
Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Zekâî Dede
Andelîb feryâdının hengâmı geldi sevgilim Selânik'li Ahmet Efendi
Anlamak istemedin gözlerimin dilinden Bilge Özgen
Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Cemil Altınbilek
Bakınız şu kuşa ne söyler öter Bîmen Şen
Bakışının esrârı nedir ah bilsem Neveser Kökdeş
Beğenirsen al yanına Tanbûri Mustafa Çavuş
Bekliyorum bu gece ay ışık yakmadan gel İsmail Demirkıran
Bilmem bana ne oldu hep seni arıyorum Fethi Karamahmudoğlu
Binbir acı feryad duyarım dertli sesinde Mediha Şen Sancakoğlu
Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde Tekin Para
Bir sarışını sevdim onda vefâ görmedim Mehmet Ilgın
Bir sisli mâzi canlanır kederli hayallerimde Alâeddin Yavaşça
Bu neş'eden sana ey dil kelâl gelmedi mi Kemal Emin Bara
Can dayanmazmış vedâ-i firkate Kanuni Hacı Arif Bey
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Hüseyin Sadettin Arel
Dil teselli bulmuyor âh gitti cânan n'eyleyim Rüştü Eriç
Dolanı dağı dolanı dost sandım yüze güleni İbrâhim Efendi (Kıpti)
Dönsek mi bu aşkın şafağından Suphi Ziyâ Özbekkan
Emeller aldatıp avutmuş beni Mustafa Çağlar
Evvel benim nazlı yârim Şâkir Ağa
Ey sâkî-i Cem neş'e-i mül tâze yetişti Şâkir Ağa
Ey şûh seninle gizlice mehtâba çıksak bir gece Hâşim Bey
Ey tûtî-i mir'at-ı tekellüm Şâkir Ağa
Firâkınla a sultanım... Basmacı Abdi Efendi
Gel ey sâkî şarabı tâzelendir Rahmi Bey
Gonca iken soldu gönül hey Medenî Aziz Efendi
Gönlümü bend etti ol mâh Dede Efendi
Gönül der-bend-i geysû-yi muanber olmak istermiş Zekâî Dede
Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı Abdülhalim Ağa
Gönül ölmedinse uyan Leylâ Saz
Gördüğüm şeb bağrımı hûn eyledin Lâtif Efendi
Görsem seni ben ey verd-i rânâ Markar Ağa
Gözü siyah kaşı keman Zeki Duygulu
Gözyaşlarım döküldü ol nev-nihâle karşı Meçhul
Gülerek can vereyim aşk ile ben Erdinç Çelikkol
Güzel görsem yanar sabr ü karârım Hacı Arif Bey
Hakk'ın metin kal'ası nûr burcunun bâlâsı Erdinç Çelikkol
Her şeb terâvih taatı... Meçhul
Heves etti gönül aşk u hevâya Meçhul
Hükmü yoktur nev-bahârın gülşenin İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Kararmış aydınlığım bakışımı çalmışsın Fethi Karamahmudoğlu
Lâyık mı sana a nûr-i pâkim Selânik'li Ahmet Efendi