Şevk-Efzâ Makaminda Eserler (183 Eser)

Peşrev Neyzen Raşid Efendi
Peşrev Erol Bingöl
Peşrev Tanburi Numan Ağa
Saz Semâîsi Adem Şahin
Saz Semâîsi Muzaffer Birtan
Saz Semâîsi Nayi Şeyh Said Dede
Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül Sâdullah Efendi
Açılır gonca gül yâr seni sevse bülbül yâr Erol Sayan
Ahû bakışlar içten yakışlar Erdinç Çelikkol
Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk Alâeddin Yavaşça
Aman ey gonce-i zîbâ Meçhul
Apansız bir felâketten karanlık bastı son demde Faruk Şahin
Aşk için sevdâ için Faruk Şahin
Bâd-ı sabâ âşıkın ahvâlini cânâna ilet Rüştü Eriç
Baharda lâle-misâl bir kadeh al gel İsmail Baha Sürelsan
Belki ben bin dilbere ettim tesâdüf lâ-akal Ahmet Arifî Bey
Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim Tanbûrî Hikmet Bey
Ben şifa bekler iken gönlüme vurdun darbe Rüştü Eriç
Beni aşk ateşine yandıran ruhsâr-ı âlindir Şefik Gürmeriç
Beni gurbetlere attı şebim rûzum bütün mâtem Selânik'li Ahmet Efendi
Beni mahveyledin böyle Selânik'li Ahmet Efendi
Beyhûdeye çekme emek Lâtif Efendi
Bil kadrimi hor bakma gel Kemânî İbrâhim Efendi
Bilir sâkî benim derdim nedendir Faruk Şahin
Bilmem ki hangimiz daha yorgunuz Zekâi Tunca
Bir bakıştır ruhu sarsan aklı berbâd eyleyen Akın Özkan
Bir güzelin tûtî-i hoş-gû'suna Râşit Efendi(Neyzen)
Bir merhaleden güneşle deryâ görünür Erol Ünal
Bir sevgi dağısın yüceden yüce Yücel Aşan
Bir şûh-i dilbâz gâyetle mümtâz Hâşim Bey
Biz bülbülân-ı Ahmed'iz Arif Hikmet Gökoğlu
Bülbül-i şeydâ-sı uçmuş bî-nevâ dünyâ bugün Rüştü Eriç
Bülbülüm derdimi hasretle ifadem güldür Faruk Şahin
Bulmadım âzâre cevrinden senin bir dem rehâ Ali Ağa (Kemânî)
Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına Hasan Fehmi Mutel
Cefâsı yok belâsı yok Mehmet Turan Yarar
Çekme nermin elleri destimden ey ârâm-ı cân Rüştü Eriç
Çeşm-i mesti dâima mahmûr bakar Tophâne'li Sabri Bey(Ûdî)
Çeşmiyle nigâhıyla ne vahşî ne füsunkâr Rüştü Eriç
Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün Lavtacı Hristo
Çölde savrulmak için rüzgâr uman kum gibiyim Cinuçen Tanrıkorur
Dağ başında hiç kimsesiz Ahmet Özkök
Dem-â-dem dîde giryân oldu sensiz Medenî Aziz Efendi
Derde saldın gösterirken bin deva her derde sen Metin Everes
Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicrân olur Selânik'li Ahmet Efendi
Dîdeden bir dem hayâlin gitmiyor Nûman Ağa
Dil-besteye lûtf u keremin mâ-hâzar eyle Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Dönmez dediğin sevgili dönmüş geliyormuş Yılmaz Karakoyunlu
Doymadan sevgine doymadan sana Celâl Abacı
Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Lem'î Atlı