Meçhul Gufteleri (5619 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Yegah A benim gözüm nûru cilveli yârim Dellalzâde Şarkı Aksak
Sûz-Nâk A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim Meçhul Şarkı Oynak
Muhayyer Aceb bülbül ey melek feryâd eder mi kafeste Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi Şarkı Aksak
Nühüft Aceb ey şîveli yârim Nûman Ağa Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Aceb öldürmek mi ahdın ne bana kasdın Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Acem kızı çıkıvermiş oyuna Meçhul Köçekçe Sofyan
Mâhûr Acırım âşık olup da yanana Giriftzen Asım Bey Şarkı Aksak
Hicâz Acırım âşık olup da yanana Lem'î Atlı Şarkı Aksak
Nihâvend Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-fem'im Muallim İsmail Hakkı Bey Beste Fahte
Hicâz-Bûselik Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun Dede Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Nişâbûrek Açıldı bahçede güller Fehmi Tokay Şarkı Düyek
Nihâvend Açıldı bahçede güller Rif'at Bey Şarkı Yürük Semâî
Dilkeş-Hâverân Açıldı bahçede güller Zeki Arif Ataergin Şarkı Aksak
Rast Açıldı ezhâr-ı bahar çiçekleri pek severim Meçhul Şarkı Semâî
Hüseynî Açıldı gonce-i baharım pür oldu Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. Ağır Semai Aksak Semâî
Hicâz Açıldı gül figân etmekte bülbül nev-bahar oldu Sadettin Kaynak Şarkı Aksak
Şehnâz Açıldı lâle-izârın ciğerde dağ-ı derûn Dede Efendi Beste Zincir
Tarz-ı Cedid Açıldım gonce-i bahtım gibi hem-reng-i bağ oldum Hacı Sâdullah Ağa Şarkı Devr-i Revân
Şevk-Efzâ Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül Sâdullah Efendi Şarkı Aksak
Nevâ-Kürdî Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çegânelerde Zekâî Dede Beste Lenk Fahte
Acem Aşîrân Açıldı ser-te-ser güller Sultan II.Mahmut (Adlî) Şarkı Aksak Semâî
Evc-Ârâ Açıldı sîneme bir tâze yâre Lâtif Ağa Şarkı Curcuna
Hüzzâm Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin Zekâî Dede Şarkı Aksak Semâî
Hicâzkâr Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Sipihr Açıl ey gonce-leb nûr eylesin bezm-i tekellümler Tanbûri Ali Efendi Ağır Semai Aksak Semâî
Hicâz Açıl ey gönlümün vârı bâd-ı sabâ olmadan Meçhul Türkü Sofyan
Nevâ Bûselik Açılır nâz ile ol gonce-rûh'a gül deseler Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) Yürük Semai Yürük Semâî
Muhayyer-Sünbüle Açılmamış bir gonca-ter Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Rehâvi Açılmaz gonce gönlüm gül gibi seyr-i çemenlerde Ali Rıza Bey(Neyzen) Ağır Semai Aksak Semâî
Hicâz Açma ciğergâhıma ok yâresi Şevkî Bey Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Açsam derdimi eyvâh nâfile Ovrik Efendi(Lavtacı) Şarkı Curcuna
Nihâvend Açtı firkat yâreler dilde perî Giriftzen Asım Bey Şarkı Türk Aksağı
Ferah-Fezâ Açtı güller andelîb eyler figan Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Devr-i Revân
Hüseynî Açtıkça rûyin saçtıkça zülfün yâr-i dil-âgâh Bîmen Şen Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Açtı ol mihr-i cemâlinden izâr Rif'at Bey Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Aç yüzün göster cemâlin ey perî Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Müsemmen
Mâhûr Ada'dan kotramızın yelkenini tez açalım Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Aksak
Hicâz Ada'larda gezer durur edâlı Artaki Candan Şarkı Sofyan
Hüzzâm Ada'nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun Şükrü Tunar Şarkı Aksak
Hicâz Ada sâhillerinde bekliyorum Meçhul Türkü Sofyan
Ferahnâk Adl ü âsâyiş müfevvezdir yed-i ihsânına Rif'at Bey Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî A Fadimem hadi senle kaçalım Meçhul Şarkı Aksak
Rehâvi Afet-i sad dûdimânî âteş-i sad harmenî Gulâm Şâdî Kâr Hafif
Tâhir-Bûselik Afet misin ey hüsn-i mücessem bu ne hâlet Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Curcuna
Tâhir-Bûselik Affet canım ver bize yol Nûman Ağa Şarkı Düyek
Hüzzâm Afitâb-ı şûledâr aşkımı tanzir eder Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Müsemmen
Uşşak Afveyle günâhım n'olur ey şûh-pesendim Ali Bey (Enderûnî-Hanende) Şarkı Yürük Semâî
Hicâz-Asîran Afveyle günâhım ne olur ey şûh-pesendim Necmi Pişkin Şarkı Yürük Semâî
Karcığar A gözüm bakma hevâi sözüne Tatyos Efendi Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Kürdî Agûşe çekerdim seni pîrâhenin olsam Zekâî Dede Yürük Semai Yürük Semâî