Yegah Makaminda Eserler (91 Eser)

Peşrev Tanburi Osman Bey
Saz Semâîsi Neyzen Aziz Dede
A benim gözüm nûru cilveli yârim Dellalzâde
Ah n'olurdu mâvili sîmîn-beden Bîmen Şen
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Şevkî Bey
Arz-ı dîdâr eyle cânânım yeter Şevkî Bey
Ay büyürken sularda ürperir içlenirim Alâeddin Yavaşça
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına Bolahenk Nuri Bey
Bâkî yine mey içmeğe and içti demişler Râkım Elkutlu
Belâga'l ulâ bi kemâlihi Bekir Sıtkı Sezgin
Ben olurum sana bülbül efendim Dellalzâde
Benim âfet-i cihânım Dellalzâde
Bir bakışla aklım aldı el-aman Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir buseni verdin bana Servet Alî
Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan Dellalzâde
Bir kerre nigâh eyle gönül çeşmine kansın Osman Nûri Özpekel
Bir nur gibi gökten süzülüp kalbime insen Rüştü Eriç
Bugün hava gâyet güzel lâtif güzelim Rızâ Bey
Bugünlerde sana gâyet özendim Nûman Ağa
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler Dellalzâde
Buldum peyâm-ı lûtf ile yârin nişânesin Tab'î Mustafa Efendi
Cefâ-yı tâli-i nâ-sâzı kârı benden sor Dellalzâde
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Râkım Elkutlu
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Şerif Muhittin Targan
Çeşm-i siyehin âfet-i mekkâreliğinden Ebû-Bekir Ağa
Dem bezm-i visâlinde hebâ olmak içindir Suphi Ziyâ Özbekkan
Deniz ufkunda güneş sırra bürünmüş gidiyor Alâeddin Yavaşça
Derd-mendim gam-güsârım âh-ı pinhânım mısın Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Deşt-i gama her lâhzada birkaç seferim var Şevkî Bey
Devam etmektesin (cevr-nâz)eylemekte Rif'at Bey
Dil nâlesini gûş ile bir dâd edecek yok Şevkî Bey
Dil-i men der hevâ-yı rûy-i ferruh (BENDENE EYLE ..) Muallim İsmail Hakkı Bey
Dilde artık kalmadı tâb ü tüvân Rahmi Bey
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında Hüseyin Sadettin Arel
Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter İsmail Hakkı Nebiloğlu
Dü çeşmim hûn ile doldu Şevkî Bey
Dudağında açilan gül mey olur Nihat Adlim
Edersen de cefâ eğer Şevkî Bey
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim M.Sabri Akçagül
Ey bülbül-i şeydâ gam-ı mihnet sana kaldı Muallim İsmail Hakkı Bey
Eyleme ağyardan hiç ihtirâz Mahmut Celâleddin Paşa
Feryâdımın âlemde benim hiç eseri yok Hacı Fâik Bey
Fikrimi tenvir eder ol şûle-i dîdârınız Muallim İsmail Hakkı Bey
Firâkın kesti tâb ile tüvânı Şevkî Bey
Fulyalar başka neş'e vermiş ol zülf-i zerrine Meçhul
Gâh azm-i kûy-i yâri candan özlersin gönül Rif'at Bey
Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur Dellalzâde
Gör perişân hâlimi git yâre sor Bahri Altıntaş
Gözünün safvetine nûruna meftûn oldum Selânik'li Ahmet Efendi
Gün doğmadı pencereme kış mı iklim belli değil İsmail Demirkıran