Ahmet Râsim Bey Gufteleri (42 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Uşşak Aman sâkî canım sâkî doldur doldur da ver Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Hicâz Aşkı tasvir ü hikâyet için ey nâzik-edâ Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi Şarkı Aksak
Segâh Benim sen nemsin ey dilber Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Karcığar Bilmem ki safâ neş'e bu ömrün neresinde Leon Hancıyan Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Bir bahar ister gönül gülsüz çemensiz lâlesiz Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Rast Bir gönlüme bir hâl-i perîşânıma baktım Tatyos Efendi Şarkı Sengin Semâî
Muhayyer Bir gönülde iki sevdâ sonu bilmem ne olur Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Hüseynî Bir gün gelecek(olacak) ben gibi nâ-çâr(kalacak-)olacaksın Bîmen Şen Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Bir gün olacak ben gibi nâ-çâr olacaksın Kemânî Serkis Efendi Şarkı Düyek
Hicâz Bir kerre n'olur şûh-i şenim hem-tenim olsan Ahmet Râsim Bey Şarkı Curcuna
Uşşak Bu akşam gün batarken gel Tatyos Efendi Şarkı Aksak
Hicâz Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr ü perîşân Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Hicâz Çâre bulan olmadı bu yâreye Ahmet Râsim Bey Şarkı Curcuna
Bestenigâr Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) Şarkı Curcuna-S.Semâî
Acem Aşîrân Dedim Bu kız ne güzel kız Nişanlıdır dediler Abdülhalik Akca(Hanende) Şarkı Aksak
Muhayyer Dedim Bu kız ne güzel kız Nişanlıdır dediler Suphi Ziyâ Özbekkan Şarkı Aksak
Bûselik Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni Şerif İçli Şarkı Ağır Aksak
Rast Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Hacı Arif Bey (Kânûnî) Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Nûri Şeydâ Bey Şarkı Ağır Aksak
Segâh Gelmiyorsun mâni'in var sevdiğim çoktan beri Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Gel seninle yeni bir aşka giriftar olalım Ahmet Râsim Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil Emin Ongan Şarkı Müsemmen
Beyâtî-Arabân Gözümde işvenümâdır hayâl-i bî-bedeli Ahmet Râsim Bey Şarkı Düyek
Karcığar Güldün eğlendin perîşân hâl ü kal'imle bugün Tatyos Efendi Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Kaçma dîdemden aman ey gül-tenim Şekerci Cemil Bey Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Kalb-i zârım gamla oldu dağ-dâr Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Uşşak Kimseler gelmez senin feryâd-ı âteş-bârına Şevkî Bey Şarkı Ağır Aksak
Rast Leb-i rengînine bir gül konsun Ahmet Râsim Bey Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Niye mahzun duruyorsun öyle Nuri Halil Poyraz Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Pek revâdır sevdiğim ettiklerin Ahmet Râsim Bey Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın Yesârî Asım Arsoy Şarkı Aksak
Hüzzâm Sen küçükten böyle hoppa bî-vefâ Osman Nihat Akın Şarkı Aksak
Uşşak Sen söyle ne oldun yine âvâre mi kaldın Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Sorma dostum hâlimi âvâreyim Nuri Halil Poyraz Şarkı Semâî
Beyâtî-Arabân Sönmüş o güzel gözlerinin nûr-i nigâhı Halûk Recâî Şarkı Aksak
Hüzzâm Söyle bir kerre daha başın için ey gonce-leb Lem'î Atlı Şarkı Ağır Aksak
Ferah-Fezâ Söyletme beni hâlimi tafsîle girişmem Selânik'li Ahmet Efendi Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Şevkinle hayâlinde olur neş'e bedîdâr Lavtacı Hristo Şarkı Sengin Semâî
Sûz-Nâk Yâre te'sir eylemiş de hâlim olmuş girye-nâk Ahmet Râsim Bey Şarkı Curcuna
Ferahnâk Yine yalnız yine mahrum-i tesellî kaldım Gültekin Çeki Şarkı Semâî
Karcığar Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil Nûrettin Cemil Sangan Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Sen söyle ne oldun yine âvâre mi kaldın Kaya Öztaş Şarkı Aksak