Mehmet Sâdi Bey Gufteleri (82 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüzzâm Açtım yüzünü tal'at-ı dildârına baktım Civan Ağa Şarkı Curcuna
Nihâvend Ahteri düşkün garib-i âşık-ı âvâreyim Hacı Arif Bey Şarkı Ağır Aksak
Rast Anlatayım hâlimi dildâre ben Tanbûri Ali Efendi Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Âşık oldum sana ey gonce-dehen Tanbûri Ali Efendi Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Aşk ateşi sînemde yine şûle-i feşandır Hacı Arif Bey Şarkı Devr-i Hindî
Hicâzkâr Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ Rif'at Bey Şarkı Ağır Aksak
Evc Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ Rif'at Bey Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı Hacı Fâik Bey Şarkı Curcuna
Hüzzâm Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Bakmıyor çeşm-i siyah feryâde Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Muhayyer-Sünbüle Ben nev-resîde bir gülüm Rif'at Bey Şarkı Evfer
Rast Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun Arşak Çömlekciyan Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun Rif'at Bey Şarkı Yürük Semâî
Acem-Bûselik Bilmem nedir ey gül-izâr Tanburi Osman Bey Şarkı Aksak
Uşşak Bî-rahm ü vefâ sen gibi meh-pâre bulunmaz Ali Bey (Enderûnî-Hanende) Şarkı Sengin Semâî
Sûz-Nâk Bir dil ki esîr-i gam olur neş'ever olmaz Hacı Arif Bey Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bir zülfü perîşâna yine yaktım abayı Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Uşşak Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey âfet Şevkî Bey Şarkı Aksak
Mâhûr Çek keman ebrûlerin ey şîvekâr Rif'at Bey Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenânın Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Uşşak Derdinle senin ey gül-i nevreste-nihâlim Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Deşme dağ-ı sîne-i sûzânımı Hacı Arif Bey Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur Civan Ağa Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Düşer mi şânına ey şeh-i hûban Hacı Arif Bey Şarkı Curcuna
Isfahân Düşme ey âşık hayâle yağma yok Hacı Arif Bey Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Edemem kimseye hâlim hikâyet Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Uşşak Ey dil ne oldun feryâd edersin Civan Ağa Şarkı Curcuna
Uşşak Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı Hacı Arif Bey Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Gâh ümîd-i vuslat eylersin gönül Şevkî Bey Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun Hacı Arif Bey Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun Şevkî Bey Şarkı Aksak-Curcuna
Mâhûr Gel meclise ey lebleri-mül bir iki parlat Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Gönlüm yine bir âteş-i hicrâna dolaştı Şeyh Edhem Efendi Şarkı Aksak
Karcığar Gönül bezm-i harâb-âbâd-ı gamdır Hacı Arif Bey Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Gördüm yine bir dilber-i mahmur-nigâhı Rif'at Bey Şarkı Yürük Semâî
Sûz-Nâk Gördüm yine bir dilber-i pâkize-cemâli Rif'at Bey Şarkı Düyek
Hicâzkâr Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr Hacı Arif Bey Şarkı Curcuna
Uşşak Gülzâra nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş Şevkî Bey Şarkı Aksak
Müsteâr Güzel görsem yanar sabr ü karârım Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Hüzzâm Güzel gün görmedi âvâre gönlüm Hacı Arif Bey Şarkı Curcuna
Sabâ Haberin var mı sabâ kâkül-i cânânımdan Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh Şekerci Cemil Bey Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Hicâz Hazan aldı yine bağ-ı cihânı Rif'at Bey Şarkı Aksak Semâî
Dügâh Hem-demin ağyar imiş ey bî-vefâ Rif'at Bey Şarkı Aksak
Segâh Her kimde vardır aşk iptilâsı Hacı Arif Bey Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Her kimde vardır aşk iptilâsı Civan Ağa Şarkı Düyek
Hüseynî Hicrân oku sînem deler olmaktadır hâlim beter Şevkî Bey Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Hunhâre tiğe varken ne hâcet ebrûlerinle çeşm-i siyâhın Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Aksak