Dellalzâde Besteleri (67 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferahnâk Olmadım ben dest-res mânendine Meçhul Şarkı Aksak
Yegah Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir Yahyâ Nazîm Efendi Ağır Semai Aksak Semâî
Ferahnâk Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd u handan vaktidir Mehmet Şâkir Dede Kâr Muhammes
Acem Aşîrân Rûy-i âlemdir (Rûh-î âlindir) kulûb-ı nâs'ı hep mesrûr eden Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Müsteâr Sana dil mâh-i tâbânım yakıştı Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Yegah Sen ettin kendine efkende gönlüm Meçhul Şarkı Evfer (Ağır)
Isfahân Seni ben gördüğüm anda gönlüm aldırdım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Rast Seninle neş'eyâbım ben Meçhul Şarkı Evfer (Ağır)
Sûz-Nâk Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi Nedîm Beste Devr-i Kebîr
Rehâvi Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh Sultan Hüseyin Baykara Beste Muhammes
Acem Aşîrân Şeh-i genc-i sahâvetsin sen ey şâh-ı kerem-kârım Meçhul Beste Hafif (Ağır)
Sûz-i Dil-Ârâ Keremkâr-ı (Şehenşâh-ı) cemâlindir cihanı eyleyen pür-nûr Meçhul Methiye Düyek
Segâh Şem'a-i maksûdu yak Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Bûselik Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm Yahyâ Nazîm Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Karcığar Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğün gönlüm Meçhul Beste Zincir
Mâhûr Zehî safâ ki yanımda o fitnecû biledir Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Ferahnâk Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi Meçhul Şarkı Ağır Aksak