Dellalzâde Besteleri (67 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Yegah A benim gözüm nûru cilveli yârim Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Al yanına bir dil-nevâz Meçhul Şarkı Evfer
Rast Andelîb-i sahn-ı aşka gülşenim Meçhul Şarkı Düyek
Beste-Isfahân Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Bûselik Ayâ ne edem ol şeh-i hûbâna hediye Meçhul Beste Zincir
Bûselik Bana ol şûh gör n'eyledi Meçhul Şarkı Evfer (Ağır)
Yegah Benim âfet-i cihânım Yahyâ Nazîm Efendi Şarkı Aksak Semâî
Yegah Ben olurum sana bülbül efendim Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım Meçhul Şarkı Aksak
Dügâh Bilmiyorum n'oldu bu dem ey gönül Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Yegah Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan Yahyâ Nazîm Efendi Beste Hafif
Yegah Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler Yahyâ Nazîm Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Bûselik Cefâsı (âşıka yârin-yârin âşıka) vefâ değil de nedir Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Yegah Cefâ-yı tâli-i nâ-sâzı kârı benden sor Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Muhayyer Bûselik Çekme zahm-ı dil içün merheme zahmet cânâ Meçhul Beste Zincir
Segâh Çok kıldı harab dilleri ma'mûr nigâhın Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Sûz-Nâk Dedim Ey gönül Sultanı aman ey cânımın cânı Dellalzâde Şarkı Aksak
Şehnâz Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Mâye Ey bülbül-i hoş-nağme ser-ağaz Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Büzürk Ey gülistân-ı letâfet içre kaddin nev-nihâl Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Şehnâz Bûselik Ey kadd-i bâlâ âlâdan âlâ Meçhul Şarkı Sofyan
Nevâ Bûselik Ey menbâ-i ihsân ü ata şâh-ı melek-zad Mîrî Şarkı Ağır Aksak Semâî
Arazbâr Bûselik Ey merdüm-i çeşm-i cihan Meçhul Şarkı Evfer
Büzürk Ey servi-kamet nâzik edâsın Meçhul Şarkı Aksak
Evc-Bûselik Ey şâh-ı (şahan/cihan) v'ey nûr-i Yezdân Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Acem Aşîrân Ey şehenşâh-ı melek-haslet ruhun pür-tâb-ı nur Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Nevâ Bûselik Geldi eyyâm-ı bahâr-ı gulgule Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Bûselik Gevher gibi rîzân olayım böyle gerektir bu Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Mâhûr Gönül adlı bülbülüm var Dellalzâde Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Gönül burcunda ol mahdır Meçhul Şarkı Aksak
Yegah Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur Yahyâ Nazîm Efendi Beste Zincir
Sûz-i Dil Gücenmiş ol gül-i gülzâr Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Bûselik Gülzâra gel ey gül-izâr zevk edelim Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Muhayyer-Sünbüle Hayâlin dîdede medhin dilimde şâhım (Medhiye) Meçhul Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Hayâtın cümleye sûr-u-sürûr-u şevket-efzâdır Meçhul Beste Zincir
Karcığar İksir-i gınâ hâk-i der-i uzletimizdir Meçhul Beste Hafif
Büzürk İşte geldi nev-bahar erişti yaz Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Bûselik Kamet-i yâre nazar kıl nahl-i mevzûn böyledir Meçhul Beste Hafif
Nühüft Kimlerle meyan-beste-i agûş-i meramdır Meçhul Ağır Semai Ağır Sengin Semâî
Mâhûr Bûselik Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Yahyâ Nazîm Efendi Beste Hafif
Muhayyer Bûselik Kul olurdum halk-ı âlem olmasa kulun eğer Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Ferahnâk Künc-i (Günc-i) gamda rûz u şeb dil bî-huzur Şemseddîn Sivâsî Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Bûselik Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî
Hicâz Meseldir söylenir dilde Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Muntazırdır sana uşşâk gel güzelim Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerektir Yahyâ Nazîm Efendi Ağır Semai Aksak Semâî
Karcığar Nihâni ol büt-i şîrin-sühanle söyleşiriz Yahyâ Nazîm Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Revnâknümâ O dil ki ne gam ü endûh ne melâl tutar Yahyâ Nazîm Efendi Beste Zincir
Isfahân O güzel gözlerine hayrân olayım Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî