Rehâvi Makaminda Eserler (24 Eser)

Peşrev Tanburi İsak Bey
Açılmaz gonce gönlüm gül gibi seyr-i çemenlerde Ali Rıza Bey(Neyzen)
Afet-i sad dûdimânî âteş-i sad harmenî Gulâm Şâdî
Aldı aklım nâz ile bir dilberin nazzâresi Ali Rıza Bey(Neyzen)
Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindân Ali Dede(Nâ'lizâde)
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı Ahmet Efendi(Kaptanzâde)
Aşk ateşine yanma gönül nâfile Muallim İsmail Hakkı Bey
Bu kemâl-i hüsn ile ey meh-lika İstavri Efendi
Cân ü dilden ey melek sevdim seni Muallim İsmail Hakkı Bey
Dile mâye-i safâdır hatt-ı rûy-i yâr derler Hâfız Post
Ey bülend-ahter şeh-i sâhib-kerem Dede Efendi
Ey padişâhım (nev-civanım) şevketin lûtf ile her dem şöhretin Nûman Ağa
Ger siyehi çünin büved çeşm-i tü ber helâk-i mâ Abdülkâdir-i Merâgi
Her ne kim kişi severse ol ana mâbûd olur Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Jâle-veş bir gonce-i rânâya düştü gönlümüz Osep Ağa (Ebeyan)
Mefâtih-ül Hüdâ oldu hilâlin yâ Resûlallah Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Ne kadar dûr ise de ol meh-i behcet-zâdım Kemânî Corci Efendi
Portakal ü turunç... Tab'î Mustafa Efendi
Sabreyle gönül derdine derman gelir elbet Muallim İsmail Hakkı Bey
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh Dellalzâde
Tâc-ı hürriyetle doğmuş bir güneş şeklindesin Muallim İsmail Hakkı Bey
Yine ey rûh-i musavver kafes-i tende misin Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Zannetme benim gibi sana bende bulursun Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)