Ferahnâk Makaminda Eserler (155 Eser)

Oyun Havası Hüseyin Sadettin Arel
Peşrev Bülent Ulusoy
Peşrev Kemani Ali Ağa
Peşrev Tanburi Zeki Mehmet Ağa
Peşrev Ahmet Hatipoğlu
Saz Semâîsi Ahmet Hatipoğlu
Saz Semâîsi Cinuçen Tanrıkorur
Saz Semâîsi Cavit Cenkoğlu
Saz Semâîsi Fahri Kopuz
Saz Semâîsi Ferit Sıdal
Saz Semâîsi Hasan Esen
Saz Semâîsi Kemani Ali Ağa
Saz Semâîsi Leon Hancıyan
Saz Semâîsi Mutlu Torun
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Saz Semâîsi Tanburi Zeki Mehmet Ağa
Adl ü âsâyiş müfevvezdir yed-i ihsânına Rif'at Bey
Ağlıyor gönlüm senin'çün rûz u şeb eyvâh ile Muallim İsmail Hakkı Bey
Ağyâr ile dalmış güzelim zevk u safâya Reşat Bey(Kânûnî)
Akılda mı yürekte mi duada mı dilekte mi Vefik Ataç
Akşam olsun şu perdeler insin Cevdet Çağla
Akşam yine mehtapla buluştum seni sordum Rüştü Eriç
Aldı aklım bir cilvekâr Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Âşık-ı yezdân zikr'eder dâim Bekir Sıtkı Sezgin
Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi Şerif İçli
Bahar oldu açtı güller Bolahenk Nuri Bey
Bahar oldu yine açıldı güller Cinuçen Tanrıkorur
Bakışların başka tutumun başka Necdet Tokatlıoğlu
Baktığım her yerde varsın dilde mihmânım mısın Osman Nûri Özpekel
Bana ol meh gör ne etti Ali Efendi(Yüzükcü)
Başının altında olsa kollarım bâlîn-i ser Muallim İsmail Hakkı Bey
Beğendim seni efendim geçmem asla ben Dede Efendi
Bekledim günlerce yoksun gelmedin bilmem neden Kâni Karaca
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Şevket Bey (Selânik'li)
Ben bir hazan sen bir bahar Fethi Karamahmudoğlu
Ben müptelâ oldum sana Dede Efendi
Beni görme cevre lâyık Denizoğlu Ali Bey
Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ Hû Zekâî Dede
Beyazdır sîne-i sâfın a cânım Baha Bey(Sermüezzin)
Bilinsin hâl-i sevdâdan durup ah ettiğim her gün Faruk Şahin
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir Şâkir Ağa
Bir gonce-i bağ-ı edeb açıldı mecliste bu şeb Cemâl Bey (Gelibolu'lu)
Bir kerre bakmadın dil-i zârın figânına Şâkir Ağa
Bir levendâne kesim âşûb-i can Giriftzen Asım Bey
Bir muamma oldu aşkın var mı yok mu bilmedim Turan Yalçın
Bir nigâhın gönlümü etti esîr-i aşkın âh Tanburi Cemil Bey
Bir tıfl-ı yosma-edâ hem bî-menend Nikoğos Ağa
Bitmez bu yokuşlar bu yolun düzleri yok mu Metin Everes
Biz dosta gönül dostluğa bel bağlamışız Rüştü Eriç
Bu hasret çekilmez bir hâl alır da İlgün Soysev