Nedîm Gufteleri (70 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüseynî Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın Rahmi Bey Şarkı Curcuna
Hüseynî Aşka düştüm cân ü dil müft-i civânân oldu hep Zeki Arif Ataergin Şarkı Curcuna
Tâhir-Bûselik Bakıp o şûh ile nâz ü niyâze meşk ederiz Râkım Elkutlu Beste Düyek
Uşşak Ben kimseye açılmaz idim dâmânın olsam Arşak Çömlekciyan Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Ben olsam bir de mutrib bir de tarf-ı cûy-bâr olsa Akın Özkan Yürük Semai Yürük Semâî
Nişâbûrek Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan-perdâz ile Yusuf Ziyâ Paşa Şarkı Müsemmen
Acem Aşîrân Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam Bîmen Şen Şarkı Sengin Semâî
Hüseynî Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda Râkım Elkutlu Şarkı Aksak
Nişâbûrek Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde Münir Nûrettin Selçuk Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var Lem'î Atlı Şarkı Düyek
Hüzzâm Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel Akın Özkan Şarkı Aksak
Uşşak Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin Alâeddin Yavaşça Şarkı Curcuna
Rast Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın Akın Özkan Şarkı Ağır Aksak
Isfahân Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın Alâeddin Yavaşça Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Akın Özkan Beste Lenk Fahte
Muhayyer Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen Arif Sami Toker Şarkı Semâî
Beyâtî Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol Hekimbaşı Abdülaziz Efendi Beste Hafif
Neva Ey şeh-i hûbânım eyle ol kadd-i mevzûna sen Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Aksak
Hûzî Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) Yürük Semai Yürük Semâî
Sûz-i Dil Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir Bekir Sıtkı Sezgin Yürük Semai Yürük Semâî
Sultânî-Yegâh Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikle Asdik Ağa Ağır Semai Aksak Semâî
Neva Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Dede Efendi Şarkı Ağır Aksak Semâî
Nihâvend Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Halûk Recâî Şarkı Türk Aksağı-Aks.
Acem Aşîrân Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Hasan Fehmi Mutel Şarkı Türk Aksağı
Zâvil İd erişsin bâis-i şevk-i cedîd olsun da gör Hacı Fâik Bey Kâr Devr-i Hindî
Hüseynî Kimlerin çeşmine ol sîne bu şeb nûr oldu Akın Özkan Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni Ahmet Yekta Madran Şarkı Semâî
Nişâbûrek Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni Yusuf Ziyâ Paşa Şarkı Yürük Semâî
Karcığar Nâz olur dem-beste çeşm-i nîm-hâbında senin Râkım Elkutlu Beste Devr-i Kebîr
Hüseynî Nedir ey nûr-i dîdem söyle hâlin Ahmet Yardım (Neyzen) Şarkı Aksak
Tebriz Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Ali Rızâ Efendi (Şeyh) Şarkı Raks Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Münir Nûrettin Selçuk Şarkı Aksak
Acem Sabâ ki dest ura ol zülfe müşkinâb kokar Enfî Hasan ağa Beste Hafif
Hicâz Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam Alâeddin Yavaşça Şarkı Aksak
Evc Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam Ali Rızâ Avni (Tınaz) Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Aksak Semâî
Muhayyer Bûselik Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin Muallim İsmail Hakkı Bey Ağır Semai Aksak Semâî
Muhayyer Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin Rahmi Bey Şarkı Aksak
Hüseynî Sevdiğim cemâlin çünki göremem Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Sevdiğim cânım yolunda hâke yeksân olduğum Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi Dellalzâde Beste Devr-i Kebîr
Bestenigâr Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada Bîmen Şen Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Şîvesi nâzı edâsı handesi pek bî-bedel Akın Özkan Şarkı Müsemmen
Muhayyer Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir Akın Özkan Şarkı Aksak
Uşşak Yakın gel kaçma ey şûh-i cihan hüsnün ıyân olsun Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Müsemmen
Tebriz Yakın gel kaçma ey şûh-i cihan hüsnün ıyân olsun Muallim İsmail Hakkı Bey Ağır Semai Aksak Semâî
Mâhûr Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim İsmail Baha Sürelsan Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim Akın Özkan Şarkı Aksak