Yahyâ Nazîm Efendi Gufteleri (25 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Yegah Benim âfet-i cihânım Dellalzâde Şarkı Aksak Semâî
Yegah Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan Dellalzâde Beste Hafif
Yegah Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler Dellalzâde Yürük Semai Yürük Semâî
Beyâtî Değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarâb şimdi Yahyâ Nazîm Efendi Beste Nim Devir
Şehnâz Dîdem yüzüne nâzır nâzır yüzüne dîdem Yahyâ Nazîm Efendi Ağır Semai Sengin Semâî
Bestenigâr Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim Kazasker Mustafa İzzet Efendi Şarkı Ağır Aksak
Yegah Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur Dellalzâde Beste Zincir
Bûselik Gönül o turra-i müşkîn-kemende düşmüştür Yahyâ Nazîm Efendi Beste Zincir
Arazbâr Bûselik Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş Meçhul Beste Lenk Fahte
Hicâzkâr Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş Zekâî Dede Beste Lenk Fahte
Şehnâz Bûselik Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Mehmet Efendi(Küçük-Müezzin) Ağır Semai Aksak Semâî
Mâhûr Bûselik Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Dellalzâde Beste Hafif
Beyâtî Bûselik Lâ'lin gören ey hûr-lika kevseri n'eyler Zekâî Dede Beste Remel (Ağır)
Beyâtî Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam Yahyâ Nazîm Efendi Beste Çenber (Ağır)
Karcığar Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerektir Dellalzâde Ağır Semai Aksak Semâî
Karcığar Nihâni ol büt-i şîrin-sühanle söyleşiriz Dellalzâde Yürük Semai Yürük Semâî
Revnâknümâ O dil ki ne gam ü endûh ne melâl tutar Dellalzâde Beste Zincir
Acem Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var Yahyâ Nazîm Efendi Beste Muhammes
Yegah Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir Dellalzâde Ağır Semai Aksak Semâî
Mâhûr Bûselik Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm Dellalzâde Yürük Semai Yürük Semâî
Nihâvend Visâl-i yâre gönül sarf-ı himmet istermiş Hacı Fâik Bey Beste Zincir
Ferah-Fezâ Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) Şarkı Sengin Semâî
Zâvil Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi Hacı Fâik Bey Beste Muhammes
Yegah Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düşürdü Ebû-Bekir Ağa Beste Remel
Rast Afitâb-ı subh-i mâ evhâ Habîb-i Kibriyâ Yusuf Çelebi Tevşih Evsat