Isfahân Makaminda Eserler (121 Eser)

Peşrev Tanburi İsak Bey
Peşrev Neyzen Salih Dede
Peşrev Tanburi Cemil Bey
Saz Semâîsi Fahri Kopuz
Saz Semâîsi Farabi
Saz Semâîsi Hüseyin Fahri
Saz Semâîsi Tanburi Cemil Bey
Saz Semâîsi Atillâ Şahin
Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Suphi Ziyâ Özbekkan
Agûşuma gir sîne-i sûzânıma can ol Memduh İmre (Hâfız)
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Dede Efendi
Aldı gönlüm bir cefâkâr İsak Efendi(Tanbûrî)
Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır Nevres Bey(Ûdî)
Âşık olalı sen yâre gönül Dede Efendi
Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Fehmi Tokay
Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi Suphi Ziyâ Özbekkan
Bakmadın hiç kalbimin feryâdına Alâeddin Yavaşça
Ben esîr-i derd-i hicrânım vefâsız yâre ne Suphi Ziyâ Özbekkan
Ben fedâ etmek dilerken dost için hep cânımı Bîmen Şen
Benim gönlüm gözüm nûru cemâl-i yâre âşıktır Muallim İsmail Hakkı Bey
Bilirim nâzı olur bilmeyerek her güzelin Erdinç Çelikkol
Bilmem ki çilem neydi neden dolmadı hâlâ Erdinç Çelikkol
Bilmem neydin sevgili sen o gece neydin Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Bir ay doğuyor ufkuma yâ Rabbî şükür Bilge Özgen
Bir bakışla âhû gözlüm gönlümü ettin şikâr Tanbûri İzak Efendi
Bir bûsen çok mudur bana ey melek Erol Sayan
Bir çift camı gözlük diye taktım Fethi Karamahmudoğlu
Bir ilâhi devran olsun bu gece Meçhul
Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma Zeki Arif Ataergin
Bıktın mı siyah gözlü güzel kız elemimden Râkım Elkutlu
Böyle rakkas ne demeli Tanbûri Mustafa Çavuş
Bozdunuz ahd ü amânım Hâfız Aynî Efendi
Can mısın cânân mısın sen söyle Allah aşkına Semahat Özdenses
Canda hasiyyet mi var sevdâ-yı cânan olmasa Hacı Arif Bey
Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın Alâeddin Yavaşça
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Dehrin elemi bitmedi billâhi usandım Bîmen Şen
Derdini hiç kimseye dil söylemez Ahmet Uzel
Dil hane-i vîrânımı yıktın temelden Muallim İsmail Hakkı Bey
Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor Mahmut Celâleddin Paşa
Dilde dâim bir akış var dilbere âh dilbere Hâfız İsmail Özses
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Osman Efendi
Döner bir eski plak içli bir keman duyulur Alâeddin Yavaşça
Düşme ey âşık hayâle yağma yok Hacı Arif Bey
Düştü (gönül-gönlüm) yandı nâre Şâkir Ağa
Düştün elem-i aşka gönül dağları aştın Lavtacı Hristo
Erişsin kaddi dildârın Meçhul
Eşk-i firkat dîdeden cârî iken hayli zaman Meçhul
Etme beyhûde figan vazgeç gönül Rahmi Bey
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa Tâhir Karagöz