Mâye Makaminda Eserler (25 Eser)

Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Cüneyt Kosal
Bir âh ile üftâdeliğim yâre duyurdum Ebû-Bekir Ağa
Çiçekler lâleler güller senin vech-i lâtifinden Zeki Arif Ataergin
Çöktü artık bir perîşanlık hayâlhâneme Yorgo Bacanos
Derd-i aşkın ile zâlim perîşan olmada hâlim Zeki Arif Ataergin
Dolsun dile nûrun aç nikabın Bîmen Şen
Ey bülbül-i hoş-nağme ser-ağaz Dellalzâde
Firkatin hâlim perîşân etti gel Dede Efendi
Gönül tâ evc'e i'lâ et enîn-i rikkat-efzânı Zeki Arif Ataergin
Hiç menendin yok senin bir tânesin Şâkir Ağa
Mey ü müllerle gonceler güller Zeki Arif Ataergin
Mihr-i ruhunda dâne-i hoy nakd-i dîdedir Halil Efendi(Cerrahpaşa Müezzini)
Olmamak zülfün esîri dilberâ mümkün değil Dede Efendi
Püser adın Memiş imiş Mahmut Çelebi (Diyarbakır'lı)
Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beri Meçhul
Sanmirem men sen özgesin men özge Alâeddin Yavaşça
Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Senin ol dîde-i mahmûruna can mı dayanır Zeki Arif Ataergin
Sermest-i gamım bâde-i hûn-i ciğerimden Dede Efendi
Sünbüle karşı açıp perçemin ihsân eyle Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Terketmedi nâz-ı seherî hâr eleminden Rif'at Bey
Yakışmış câme-i zîbâ dokunmuş çeşm-i bülbülden Meçhul
Yârin bu kadar cevri gelir miydi hayâle Zeki Arif Ataergin
Yine bend oldu dil bir nev-civâne Halil Efendi(Cerrahpaşa Müezzini)
Yine meclis kuruldu elde bâde duruldu Meçhul