Mâhûr Makaminda Eserler (589 Eser)

Doğmamıştır âleme vechi misâl-i âfitâb Hacı Fâik Bey
Dökme şebnem gibi çeşmin yaşını ey gül-i ter Selânik'li Ahmet Efendi
Dudağımda açan gülüş senin benim ikimizin Erol Sayan
Dün yine günümüz geçti berâber Refik Fersan
Dünya cennetini görmek istersen sen hiç düşünme Fethiye'ye koş Emin Akan
Dünyânın mevsimi neyine gerek Akın Özkan
Durdurmak mümkün değil öyle bir sihir var ki Ziyâ Ümit Özbakır
Durmadan aksın eğer isterse her gün gözyaşım Suphi Ziyâ Özbekkan
Durmaz yanar vücûdum âh etmeyip n'ideyim Zekâî Dede
Düşen sarı yapraklara yağan deli yağmurlara Faruk Şahin
Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay Lâtif Ağa
Edâsı cilvesi hoş dil-pesendim (Tavşanca) İsmet Ağa (Mıskâlî)
Efendim şimdicek meydan senindir Meçhul
Efganıma yârim aceb imdâd edecek mi Şekerci Cemil Bey
Eğerçi köhne metâız revâcımız yoktur İsmail Baha Sürelsan
El uzatsam ellerine sevda sersem yollarına İlgün Soysev
Elâ gözlü civanım kalbim dolu sevginle Teoman Önaldı
Elâ gözlü nazlı dilber seni senden sakınırım Alâeddin Yavaşça
Elinde deste güzel dilinde beste güzel Râfet Kıral
Eller seni anlamaz sana kucak açamaz A.Gâni Takmaz
Erdik yine gül devrine Erdinç Çelikkol
Esîr ettin beni ey dil pesendim Rahmi Bey
Etmedin asla terahhum pek çok üzdün cânımı Leylâ Saz
Ey âşık-ı dîdâr ulu Yezdân'a gönül ver Zeki Altun (Hâfız)
Ey dilber-i hoş-nevresim Hâşim Bey
Ey felek Mecnûn'uyum Leylâ'yı gözler gözlerim Nihat Adlim
Ey gonca-dehen hâr-ı elem cânıma geçti Dede Efendi
Ey gönül bahçesinin gonca gülü şen güzeli Artaki Candan
Ey gözü âhû bana bilmem niçin bîgânesin Eyyûbî Mehmet Bey
Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana Refik Fersan
Ey perî ruhsârına ben gül desem de elverir İlya Efendi
Ey şâh-ı melek sen gibi irfan bulunur mu Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Ey şehenşâh-ı cihan Sultan Hamîd-i kâmrân Muallim İsmail Hakkı Bey
Ey serîr-ârâ-yı nâz ü hüsn ü ân Aşir Efendi
Ey şûh-i âfet Kemani Rıza Efendi
Ey şûh-i gülşen sevdim seni ben Ziyâ Bey (Bestenigâr)
Ey yüzü mâh gamzelerin aldı kararım Sabahattin Volkan
Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler Meçhul
Eyleyen uşşakı şeyda daima tal'atindir ya Resulallah senin Ahî Efendi(Hasan Efendizâde)
Fecrolur sanırım yüz renk içinde Mediha Şen Sancakoğlu
Fikr-i zülfündür gönülde rişte-i tûl-i emel N.C.Erdoğan
Fikrinde aydınlık kalbinde sevgi Raif Kırlıoğlu
Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı Muallim İsmail Hakkı Bey
Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler er yarın Hak dîvânında bell'olur Tâhir Karagöz
Gam-ı aşkın kırdı şevk-i tâbımı Ahmet Uzel
Geçer mi hiç âşık cânânesinden Lütfi Büyükaydın
Geçip gitme eller gibi şu gönlümü yol eyleme Erdinç Çelikkol
Geçip gitse de yıllar bir gün ayrılsa yollar... İsmail Demirkıran
Geçti eyvah bir hayâl oldu saadet demleri Agopos Alyanak
Geçti hayâl içinde bunca yıl bir gün gibi Şükrü Şenozan