Karcığar Makaminda Eserler (535 Eser)

Bir kere sevmeye gör yoktur aşkın molası İlgün Soysev
Bir kız ile bir gelinin ahdı var Sadettin Kaynak
Bir kız sevdim Yalova'lı İbrahim Hâlil Taşkent
Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım... Mustafa Nâfiz Irmak
Bir melek sanki özü Alâeddin Pakyüz
Bir nâzenin bana gel gel eyledi Bâki Çallıoğlu
Bir Rum dilbere oldum müptelâ Tanbûri Mustafa Çavuş
Bir ses beni efsunladı ömrüm boyu coştum Erdinç Çelikkol
Bir sıcak gülüştü kalbimi çalan Remzi Oktar
Bir soluk nefha misâli beni aldattı kadın İbrâhim Tuğberk
Bir şuh gülüşün attı beni bil bu cefâya Selâhattin İçli
Bir tanbur nağmesi inler rûhuma seslenir Arif Sami Toker
Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır Tanbûri Ali Efendi
Bir uzun rüyâdır hayat dediğin Yusuf Nalkesen
Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül Arif Sami Toker
Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde Kanuni Hacı Arif Bey
Bir yastıkta kocasın gelin ile güveyi Sadettin Kaynak
Bir yıldız doğdu nûr ile Meçhul
Bir yüce dağ düşün işte öylesin Hüseyin Soysal
Bir yudum sevgiye muhtaç olur da İlgün Soysev
Birden değişti dünyâm tuttun da ellerimi Süleyman Mertkanlı
Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım Necmi Pişkin
Bizim dağlar meşelidir meşeli Meçhul
Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun Rif'at Bey
Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile geleceksen bana gelme Necdet Tokatlıoğlu
Bu çırpınış mutluluk mu melâl mi Ali Şenozan
Bu devirde bu dünyâda bir görüşte ne bu sevdâ Zekâi Tunca
Bu gece çamlarda kalsak ne olur Artaki Candan
Bu hayat kimseye bâkî değildir Hüsnü Üstün
Bu kış hanım İstanbul'a taşın da İsmet Ağa
Bu yosmalık geçer bu çağ değişir Hacı Arif Bey
Bugün bayram günüdür yârim köyün gülüdür Hasan Özçivi
Bugün bayram sevinelim Muzaffer İlkar
Bülbül olsam kona (da ) bilsem dallere Meçhul
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Artaki Candan
Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
Bülbülüm ötmez oldu Nihat Adlim
Bülbülün çektiği dilinin belâsı İsmail Demirkıran
Bütün renkler içiçe bakar kalırsın hayran Amir Ateş
Çağlayanlar cûş eder bî-dar eder çeşmânımı Erdinç Çelikkol
Cânân diye bin âh ile feryâd etme gönül Yusuf Nalkesen
Çâresiz bir derde düştüm oldu aklım serseri Selânik'li Ahmet Efendi
Çayıra serdim postu imanım Meçhul
Çekme mihnet yâr için dünyâ misafirhânedir Râdife Erten
Çektim cefâsın hayli zamandır Lavtacı Hristo
Cenâb-ı Pâkine lâyık amel yok Cinuçen Tanrıkorur
Çeşmânı o mehveşin elâdır Lem'î Atlı
Cevr-i sitemin yâreledi cismimi İsmet Doğru
Ceylan gözlerinin candan bakışı içime kış günü bahar getirir Yılmaz Yüksel
Çıktı çayıra kuzu güldü kırların yüzü Alâeddin Yavaşça