Arazbâr Makaminda Eserler (35 Eser)

Peşrev Sadık Ağa
Peşrev Corci
Peşrev Eyyubi Mehmed Çelebi
Saz Semâîsi 3.Selim
Saz Semâîsi Corci
Saz Eseri Yalçın Tura
Acâiptir gözüm nûru zamâne Rızâ Efendi(Kemânî)
Ah göreydim meh-cemâlin olur bana dünyâ mâlin Manok Ağa
Aldın dil-i nâşâdımı Ali Efendi(Hâfız-Mutaf)
Azm-i gülzâr eyle bülbül devridir Rızâ Efendi(Kemânî)
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Dede Efendi
Bezm-i ağyâre ne dem ol şûh-i sîmîn-ten gider Sâdullah Efendi
Bülbül erip bahara yine başladı âh ü zâre Meçhul
Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım Sâdullah Efendi
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Derdim bana kâr eyledi dermâna el ermez Dede Efendi
Dönmem ahdımdan efendim söylerim Hacı Fâik Bey
El çekeli zülf-i yârdan Tanbûri Mustafa Çavuş
Ey nâzenin şûh-i dildâr Manok Ağa
Ey şeh-i iklim-i dânâ-yı fünûn Mustafa Ağa (Kemânî)
Ezelîdir bu aşk bende Tanbûri Mustafa Çavuş
Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Gönül tâb-âver oldu şimdi mânend-i meh-i tâbân Sâdullah Efendi
Gülşene teşrîfini ey gül-izâr sakladın Nikoğos Ağa
Her ne dem hûban ile bezme o verd-i ter gelir Sâdullah Efendi
İnâyet kıl ey sîm-ten Nûman Ağa
Mutrib yine bir nağme serağaz ederek gel Durbinoğlu
Nâr-ı gam-ı aşkınla efendim beni yakma Mustafa Ağa (Kemânî)
Nev-bahar oldu bu âlem dem-be-dem Mandoli Artin
Nûr-i dîdem gelmez oldun yanıma Muallim İsmail Hakkı Bey
Ol perî-veş kim melâhat milkinin sâr-bânıdır Dede Efendi
Oldu gönül sana mâil vaslına kıl bâri nâil Sultan III.Selim (İlhâmî)
Taleb eden bulur Hakk'ı Kâzım Bey
Tânâm-ı cemâl-i yâr burdîm Abdülkâdir-i Merâgi
Yine gül gülistân oldu Mıskalî İsmet Ağa