Isfahân Makaminda Eserler (121 Eser)

Ey gâziler yol göründü yine garip serime Sultan III.Selim (İlhâmî)
Ey nesîm-i seherî canda yerin var senin Tanbûri İzak Efendi
Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme Hacı Arif Bey
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni Sadettin Kaynak
Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam Zeki Duygulu
Feryâdıma efganıma imdâd edecek var Ahmet Râsim Bey
Fesleğen ektim gül bitti Tanbûri Mustafa Çavuş
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim Tanbûri İzak Efendi
Gel bu akşam kalbimin feryâdı neymiş gör biraz Mediha Şen Sancakoğlu
Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Gel ey rûh-i revân melek-sîmâtım Hacı Arif Bey
Geldi eyyâmı baharın müjdeler ey nev-edâ Hâşim Bey
Gelirken meclise yârim gücendi Nesim Silviya (Haham)
Gönlüm seni sâdık sandı Nûman Ağa
Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül Zeki Arif Ataergin
Gördüğüm dem vech-i hurşîdin efendim ben senin Kirkor Çulhayan
Göz süzerek bezme geldin Nûman Ağa
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış Suphi Ziyâ Özbekkan
Hak şer'leri hayr eyler Yakup Gören
Hak yarattı âlemi aşkına Muhammed'in Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hak yoluna girelim... Erdinç Çelikkol
Hem-demiydi gülşeninde bülbülün Lavtacı Hristo
Her ne dem bir bûse etsem iltimas Muallim İsmail Hakkı Bey
Herhalde benim âleme gelmekte vebâlim Halûk Recâî
Issız geceler göklere baktım seni andım İsmail Demirkıran
Kalmadı sabra karârım ey perî Nevres Bey (Ûdî)
Karar etmez gönül mürgü bu bağın değme şâhında Zaharya
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam İrfan Doğrusöz
Kim demiş aklım alan cilve-i cânân oldu Hacı Arif Bey
Kullarında yok sana lâyık meta' Hüseyin Tolan (Hâfız)
Künc-i gamda bî-mecâlim ey perî şâd et beni Medenî Aziz Efendi
Lâleler el pençe nergisler uşak boydan boya Oğuz Şenler
Leyle-i zülfün dil-i mecnûn olur dîvânesi Zaharya
Mah yüzüne bakmak ile doyulmaz Tanbûri Mustafa Çavuş
Müptelâyım ben o yâre Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Nâr-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül Lem'î Atlı
Ne safâdır eyyâm-ı gül zevk arttırır bir kâse mül Tanbûri Mustafa Çavuş
Nedir bu sendeki hâlet Abdülkadir Töre
Nedir ey çerh-i zâlim yâri yârinden cüdâ kılmak Suphi Ziyâ Özbekkan
Neş'eyâb-ı vuslat eyle âşık-ı nâkâmını Hüseyin Fahri Tanık
O güzel gözlerine hayrân olayım Dellalzâde
Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır Hacı Arif Bey
Ol nahl-i çemen serv-i hırâmân olacaktır Suphi Ziyâ Özbekkan
Pâdişahım çok yaşa ömrün mezîd olsun müdâm Rif'at Bey
Rahatım yok bu dil-i şeydâdan Hacı Arif Bey
Sakî bu fena âleme sen fasl-ı emelsin Ahmet Uzel
Sakın dünyâya aldanma Zekâî Dede
Sanma açıp sînemi şerh edecek yâre yok Zekâî Dede
Sanma te'min eyledin cânâ beni Bîmen Şen
Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın Ûdî Hasan Bey