Irak Makaminda Eserler (37 Eser)

Saz Semâîsi Derviş Mehmet
Ab-ı tevhîd ile dilden mâsivâ nakşını yû Meçhul
Aman ey dilber-i mümtâz Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Âşıkın oldu dili mesvây-ı Hû Hüseyin Sadettin Arel
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Meçhul
Bir âh ile ol gonce-fem'e hâlin ıyân et Dede Efendi
Bir bakışta pek beğendim ben senin dîdârını Muallim İsmail Hakkı Bey
Canım kurban olsun senin yoluna Meçhul
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Derd-i hicrinle bütün âvâreler Bestenigâr Ziyâ Bey
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Münir Efendi(Şeyh)
Hasretle temam nale döndüm sensiz Dede Efendi
Her şeb nigâranest meh-i nev tâ tü berâyi Abdülkâdir-i Merâgi
Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen Dede Efendi
Hiç bilmiyordum ben seni... Neyzen Sâlim Bey
Hüsnün gibi ey bî-vefâ Dede Efendi
Mâh-ı mâtem geldi yansın aşıkan kan ağlasın Cüneyt Kosal
Mahbûb-i Hüdâ zat-ı şeref-bâr-ı Muhammed Mustafa Efendi(Muhammedîyeci)
Mest olup etmiş giribânın küşâde ta-be-naf Tıraki(PetrakiTeyraki)
Mihr-i subh-i meşrikâ tâhâ Habîb-i Kibriyâ Muallim İsmail Hakkı Bey
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir Zeki Arif Ataergin
Mürg-i cânı edeyim âteş-i gamda püryan Sadık Ağa
Mürg-i dil pervâz edip uçmak diler Hüseyin Sadettin Arel
N'ettim sana ben bî-vefâ zâlim Dede Efendi
Ne mikeşed ser-i mûyi dilem (KÂR-I BAĞ-I BEHİŞT) Ayıntabî Mehmet Bey
Nevrûz erişti bağa şarab istemez misin Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Neydin güzelim dün gece sen dün gece neydin Zeki Arif Ataergin
Nice bir ağlayayım aşk ile her gâh meded Dede Efendi
Şem'-i hüsnün âlemi sûzan eder Hacı Kirâmi Efendi
Sende doğmuştur Muhammed Mustafa Meçhul
Sürüp dergâhına rûy-i siyâhım Şeyh Mehmet Tulûî
Unutuldum diye küsmem sana ben Akın Özkan
Yâ Habiballah Resûl-i Hâlık-i Yektâ tüyi Şikârîzade Hacı Ahmet Efendi
Yâ Resûl-i Fahr-i Alem seyyîd-i zât-ı sıfat Meçhul
Yâ Resûlallah bana sensin penâh İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Zülfün içre vechini cânâ çü pinhan eyledin Mehmet Emin Efendi (Kadıasker)
Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi Zeki Arif Ataergin