Hüseynî Aşîran Makaminda Eserler (51 Eser)

Artık bir hayâl oldu o en güzel yıllarım İsmail Demirkıran
Azîmetin nereden böyle bî-nikab senin Hacı Sâdullah Ağa
Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların Zekâî Dede
Baktım lebine gülşen-i sevdâ benim oldu Muallim İsmail Hakkı Bey
Bana bir atf-ı nazar eyle ki ihsân göreyim Bekir Sıtkı Sezgin
Başladım feryâde ben bülbül gibi Zeki Arif Ataergin
Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma Müezzin Hakkı Bey
Ben vâr iken sen düşünme gül heman Markar Ağa
Bî-hûş olurum nâz ile reftârı görünce Zekâî Dede
Bir dilberi sevip bilmezem n'oldum Dede Efendi
Bir mecliste o yâr ile bulundum Nûman Ağa
Bu hûlk ile ey kişi sen derviş olamazsın Meçhul
Bu şeb lûtfunla yâd ettin Nûman Ağa
Cemâlin şem'ine pervâne gönlüm Zekâî Dede
Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi Rif'at Bey
Civansın sevdiğim hem dil-rübâsın Medenî Aziz Efendi
Dil-rübâlar mâil-i a'zar imiş Rif'at Bey
Dilber olucak âşıkına eyleye çâre Hacı Sâdullah Ağa
Ederken ol perî-peyker tekellüm Muallim İsmail Hakkı Bey
Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî Rûhi Ayangil
Ey benim âhu misâlim nerdesin Sedat Öztoprak
Ey Hûdâ ben eylerim çok masivaya iltifat Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Ey şeh-i mümtâz-ı milk-i hüsn ü ân Nûman Ağa
Feleğin dalına atımı bağladım Meçhul
Gel ey şûh-i ser-efrâzım Denizoğlu Ali Bey
Gül gamzelerin penbe yüzün neş'esi miydi Sedat Öztoprak
Hançer-i gamzen ile sad-pâre kıldın gönlümü Rif'at Bey
Her gün seni zanneyliyorum sen uyursun Muallim İsmail Hakkı Bey
Kaç gönülden gönüle çağlayıp da akmışsın Alâeddin Yavaşça
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini Nuri Halil Poyraz
Kıldan ince ve kılıçdan keskin ol şâhın yolu Ali Şîrüganî (Dede)
Lâyık mıdır ey bî-vefâ Denizoğlu Ali Bey
Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Meçhul
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Sâdi Erden (Ûdi)
Nesîm-i nev-bahar essin gönüller şâdmân olsun Râkım Elkutlu
Nev-bahar oldu yine azm-i gülistan görünür Hacı Sâdullah Ağa
O müşkîn turralar kim ol büt-i dil-cûde gördüm ben Hacı Sâdullah Ağa
O şûha ben demin vardım Şâkir Ağa
Rehâ yok bu derd ü gamdan Denizoğlu Ali Bey
Reng-i âl'i ruhundan almış gül Zekâî Dede
Rûhumun ihtiyâcı cânânım... Râkım Elkutlu
Şarab iç kızarsın ruhun gülleri Zekâî Dede
Serv-i sehî bî-menendim Nûman Ağa
Sevdiğim vuslat mı bu firkat midir yâ neş'e mi Sedat Öztoprak
Su gibi çağladığım derûnum dağladığım (ciğerim bağladığım) Dede Efendi
Teşrifini özler cânım Meçhul
Vâdî-i gurbette kaldım hüzn-i rûhum çağlasın Nuri Halil Poyraz
Verdi bir nâzende dehre velvele Şâkir Ağa
Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim Akın Özkan
Yıllar geçti sen gideli gurbete Sedat Öztoprak