Hisâr-Bûselik Makaminda Eserler (103 Eser)

Efendim kadrini bildim İbrâhim Efendi (Kıpti)
Elinle ağrımı kestin dilinle sancımı sen Metin Everes
Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tü Dede Efendi
Ey şeh-i evreng-i vâlâ-yı hilâfet pür-sehâ Hâşim Bey
Ey sünbülî siyeh ber semen.(Sünbülî sünbülî ... siyeh..) Hamparsum Limoncuyan
Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman Nûman Ağa
Eyyâm-ı bahar erdi yeşillendi çemenler Muallim İsmail Hakkı Bey
Fer almışken tulû-i Kibriyâ'dan Hüseyin Sadettin Arel
Gamdan beni etmez misin Allah için âzâd Mekkîzâde
Gerçi müşkildir güzel sevmek rehâsı andadır Muallim İsmail Hakkı Bey
Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm Zekâî Dede
Görülmemiş böyle güzel Rif'at Bey
Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan Zeki Atkoşar
Hamiyyetle gönüller doldu sevdâ-yı şehâdetten Zekâî Dede
Hani sevdâya dalıp cennete yaklaştığımız Akın Özkan
Hasta gönlüm inledikçe derdime derman mı var Ziyâ Taşkent
Her şey sana benziyor görünen şu âlemde İsmail Demirkıran
Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâm Dede Efendi
İkimizin şarkısını duymasın eller Aydın Oran
İntizâr-ı makdeminle nev-bahar eyler hulûl Saatçı Mustafa Efendi
Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Hamparsum Limoncuyan
Koşturmağa fer kalmadı dizde güzelim gel İsmail Demirkıran
Mah-peyker dil-rübâ Kemençeci Usta Yani
Makdemin baştan başa reşke düşürdü gülşeni Muallim İsmail Hakkı Bey
Mehtap gece sessiz süzülüp gökte Ertuğrul Ottekin
Mest içinde seyre daldım Neveser Kökdeş
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile Hüseyin Sadettin Arel
Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var Muallim İsmail Hakkı Bey
Nicedir katlanırım sabrederek hasretine Fehmi Tokay
Rûşen et bezmimi artık gözümün nûru görün Muallim İsmail Hakkı Bey
Rûy-i tü câm-ı tarâb-ı gül-gûn bâd Dede Efendi
Sana inansam da inanmasam da (YAĞMUR BAKIŞLI) Alâeddin Yavaşça
Şaşırtıcı sözlerine canım öyle sıkıldı ki İsmail Demirkıran
Seneler yel gibi geçti derin izler bırakıp Fethi Karamahmudoğlu
Seni sevdim bir kere başkasını istemem İsmail Demirkıran
Şimdi demidir gülşen olur cây-i karârın Hâşim Bey
Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol Hamparsum(Büyük Hoca)
Şu karşıdan gelen esmer aşkıma ihânet etti Kadri Şençalar
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Selâhattin İçli
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Atıf Baştuğ
Ümîdimi bağladım saçının tellerine Zeki Tekiner
Umulmazdı bu iş senden Şâkir Ağa
Vermemiştir başka hiçbir cinse bak Rabbın eli Rüştü Eriç
Visâlinle safâyâb et aman gel Muallim İsmail Hakkı Bey
Vuslata nâil de etse ger felek Zekâî Dede
Yandım deminden ağyar elinden Denizoğlu Ali Bey
Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem Zekâî Dede
Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil Zekâî Dede
Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım Hüseyin Fahrettin Dede(Şeyh)
Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bî-karâre düştü Dede Efendi