Hisâr Makaminda Eserler (24 Eser)

Saz Semâîsi Aydın Oran
Saz Semâîsi Refik Fersan
A zâlim kanıma girdin Dede Efendi
Ateşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici Alâeddin Yavaşça
Bahçelerden yükselirken kuşların son şarkısı Alâeddin Yavaşça
Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmez Alâeddin Yavaşça
Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden Halûk Recâî
Câm lâ'lindir senin âyine rûy-i enverin Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Cihânı gark eden bâran değil eşk-i revanımdır Alâeddin Yavaşça
Çırpıcı Kağıthâne bu mevsimde ne âlâ Muallim İsmail Hakkı Bey
Dil-i pür-ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Ebrûleridir ki kıt'a-i hüsne iki mısra Tâhir Efendi
Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım Halûk Recâî
Gönül ol gonce-fem'in bülbül-i âşüftesidir _(Dede Efendi-Y.Öztuna'da)
Görmemiştim böyle dilber böyle(rûh-efzâ/dil-efzâ)güzel Muallim İsmail Hakkı Bey
Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir Mehmet Ağa (Çiroz)
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür Dede Efendi
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa Meçhul
Meh-i nev gibi bir kâş-ı keman mihr-i münîrim var Hâfız Post
Nâz eyleme rûhum bana bak feyz-i bahara Muallim İsmail Hakkı Bey
Sanman ki mugan zâhide sunarlar Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Son gonca da açıldı gel yakama takıver İsmail Demirkıran
Târife gelir mi o mehin zülf-i siyâhı Muallim İsmail Hakkı Bey
Üzgün gibiyim hissedilir dert var içimde Fethi Karamahmudoğlu