Ferahnâk Makaminda Eserler (155 Eser)

Kordonboyu'nda seyre daldık oynak denizi M.Sabri Akçagül
Kumrulardan seni sordum Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Künc-i (Günc-i) gamda rûz u şeb dil bî-huzur Dellalzâde
Lâleler güller fulya sünbüller Cüneyt Kosal
Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Hüseyin Sadettin Arel
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni Şâkir Ağa
Milk-i millet şems-i adlinden senin aldıkça nûr Hacı Arif Bey
Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki Muallim İsmail Hakkı Bey
Nefs-i şaytana uyup işledik bî-had günah Ahmet Irsoy(Hâfız-Zekâîzâde)
Nemiz kaldı bizim mülk-i Arab'da Sadettin Kaynak
Nevrûze erdin ey gönül Bolahenk Nuri Bey
Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni Muallim İsmail Hakkı Bey
Nûr-i ismetle münevver gözlerin Bîmen Şen
O bakışlar ne kadar işvelidir Hasan Fehmi Mutel
O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım Selânik'li Ahmet Efendi
O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma İsmail Demirkıran
Ol kadar mukbîl ü mahbûb-i hüdâsın ki seni... Zekâî Dede
Olmadım ben dest-res mânendine Dellalzâde
Ömrün efzûn eylesin Rabbü'l-enâm Rif'at Bey
Ömür geçer çilem dolar keder kalır hüzün kalır Erdinç Çelikkol
Pey-ender-pey meserretle Hüseyin Paşa
Pür-melâlim yok teselli dil-i zârın feryâdına Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Renc-i hâtır vermesin hiç bir vakit Mevlâ sana Bolahenk Nuri Bey
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd u handan vaktidir Dellalzâde
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin Artaki Candan
Rûz u şeb zârınla giryân olmuşum Rif'at Bey
Şâhenşeh-i mihr-i vefâ Muallim İsmail Hakkı Bey
Sâkî be-nûr-i bâde ber-efrûz-i câm-ı mâ Şâkir Ağa
Sen gözlerinin gönlüme yansıttığı nursun Ertuğrul Ottekin
Sen kaşı siyâh gönlümü sevdâya düşürdün Rif'at Bey
Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettânın bana Akın Özkan
Senin'çün ey şeh-i hûbân Dede Efendi
Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır Zekâî Dede
Sevdi cânım şimdi bir nevres peri İsmet Ağa
Sevdiğim cihanda (Sevgilim cihanda) aşk ıztırabtır Dürrî Tûran
Şevka mahrum kıldın artık tab'-ı mahzûnânemi Şeyh Ethem efendi
Sînede yârem onulmaz Hamparsum Limoncuyan
Söyletme beni cânım efendim kederim var Zekâî Dede
Sözü canlar bağışlar bizim cânânımız vardır Meçhul
Subh-dem câm ü mey mestâne takbil eylerim Râkım Elkutlu
Süzülürsün gözlerimden her gece Cemil Derelioğlu
Tâb-ı hüsnün gördükte ey gonce-gül Hamparsum Limoncuyan
Tal'atınla bezmi pür-nûr eyledin Nûman Ağa
Tesîr-i tahassürle gönül nevha-ger oldu Tophâne'li Sabri Bey(Ûdî)
Tîr-i müjgânınla deldin bağrım ey kaşı keman Mehmet Ekrem Bey (Ûdî)
Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
Uçuşur her güzelin şem'ine pervâne gönül Alâeddin Yavaşça
Yandı ten cânân elinden câna hâcet kalmadı Faruk Şahin
Yine yalnız yine mahrum-i tesellî kaldım Gültekin Çeki
Yıllar yılı beklediğim durduğum Ümit Âşık