Ferahnâk Makaminda Eserler (155 Eser)

Cân ü gönülden o gül'îzâre Hâfız İsmail Efendi
Candan uruldum sen verd-i âle Bîmen Şen
Cemile'min gezdiği dağlar meşeli Meçhul
Çerhâ istiğnâ eder nem var benim Nikoğos Ağa
Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız Selâhattin Pınar
Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Dehri kervan saraylarda gönle mihman istemez Bahri Altıntaş
Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen Zekâî Dede
Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr Ziyâ Bey (Bestenigâr)
Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım Bîmen Şen
Dil gibi bend eyledin zülf-i siyâha şâneyi Sahak Hocasar (Kemânî)
Dil senin meftûnun oldu ey meh-i âlîcenab Meçhul
Dil teşnedir mâh-tâbe Zekâî Dede
Dil verdim ol gül-gonce izâre Nikoğos Ağa
Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır Dede Efendi
Dün eski bir albümde onun resmini buldum Nurhan Hekimoğlu
Düştü gönlüm bir dilbere Nikoğos Ağa
Ey büt-i tannâz ü şûh-i dil-rübâ Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Ey gonca-i gülzâr-ı ân Meçhul
Ey hüdâvend-i atâ-bahş-i cemî'-i bî-kesan Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Ey mâh-ı (şâh-ı) melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk Nikoğos Ağa
Ey mürüvvet mâdeni kân-ı kerem Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Ey tıfl-ı naz bir gece mihmanım ol benim Servet Alî
Ey veliyyü'n-nîmet ey şâh-ı cihan Ali Efendi
Feryâd ederim yâr-ı melek-hû ele geçmez Faruk Şahin
Fettan gözünün gamzesi dillerde meseldir Bîmen Şen
Figan eder yine bülbül bahar görmüştür Dede Efendi
Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır Neyzen Rızâ Bey
Geçer dil can ile tenden Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Gel etme sen lecc ağyârdan vazgeç Ahmet Ağa
Gel gel dil-i pür-zahmıma çare-i can bul Neyzen Rızâ Bey
Gel unuttuk sohbet-i meyhâneyi Nikoğos Ağa
Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Gerçi aşka müptelâ dünyâda sâde ben değil Kanuni Hacı Arif Bey
Gitti başımdan hümânın sâyesi Fehmi Tokay
Gönlüm elem-i hicrine yanar derd-i serimden Hâfız Yusuf Efendi
Gördüğüm gün sevmeğe ettim emel Necip Paşa
Gördüm seni ey şûh-i şen aman Hacı Arif Bey
Görmeyince sabr edemem bir saat Hasan Ağa
Göz gördü kızıl kaşları hançer kana düştü Faruk Şahin
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın Arif Sami Toker
Gülşende ne hoş neş'eli Cem meclisi kurdun Bîmen Şen
Hiç dinlemezsin sohbetim Nûman Ağa
Hoş yaratmış bârî ezel Nikoğos Ağa
İltifat etmezse artık gam değil (BENLİĞİMİ SARDI) İsmail Baha Sürelsan
İşveyle bakan gözlerinin nârına yandım Sadettin Çevik
Kalbimdeki baharsın sen güzeller güzeli Suphi İdrisoğlu
Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle Lem'î Atlı
Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli Muallim İsmail Hakkı Bey
Kim der ki tesellî ararız biz mey ile Fehmi Tokay