Ferah-Fezâ Makaminda Eserler (121 Eser)

Longa Mutlu Torun
Peşrev Hamamîzâde İsmail Dede Efendi
Peşrev Tanburi Zeki Mehmet Ağa
Saz Semâîsi Aydın Oran
Saz Semâîsi Büyük Osman Bey
Saz Semâîsi Bilge Özgen
Saz Semâîsi Erol Sayan
Saz Semâîsi Reyhan Karataş
Saz Semâîsi Tamer Alanyalı
Peşrev Tanburi Cemil Bey
Peşrev Muallim İsmail Hakkı Bey
Saz Semâîsi Tanburi Cemil Bey
Saz Semâîsi Şerif Muhiddin Targan
Açtı güller andelîb eyler figan Muallim İsmail Hakkı Bey
Akl ü fikrim târumâr eden âh giysûler midir Muallim İsmail Hakkı Bey
Aman ey kamet-i serv-bülendim İsmet Ağa
Aşk bağında üzüm olsam ömür boyu İsmail Demirkıran
Aşkın izi gizlenemez solgun izden anlaşılır Fethi Karamahmudoğlu
Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır Muallim İsmail Hakkı Bey
Ateşli râşeler veriyor iştiyâkınız (İŞTİYAK) Muallim İsmail Hakkı Bey
Bağ-zâr-ı aşka girdim kokladım bir verd-i ter Osman Şevkî Uludağ
Bahar oldu açtı sünbül Kemânî Serkis Efendi
Baharın yeşilinde sanki sen varsın Nezahât Soysev
Bakmış idim hâl-i anber-fâmına İsmet Ağa
Ben sevgiyi gözden tanırım Fethi Karamahmudoğlu
Beni kul etti de bir gözleri ahûya felek Ömür Gençel
Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım Ahmet Hatipoğlu
Billûr suyu sordum bulanık nehre karışmış Suphi İdrisoğlu
Bilmiyordum bî-mürüvvet olduğun ey bî-vefâ Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir başka felâket dilemem yetti bu sevdâ Metin Everes
Bir beyaz zanbak hayâl ettim ben seni Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna Dede Efendi
Bir gonca güldür ruhsâr-ı âli Rif'at Bey
Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım Suphi İdrisoğlu
Bir gün sana sunsam şu kırık telli sazımla Fehmi Tokay
Bir verd-i rânâ ettim temâşâ Dede Efendi
Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim Dede Efendi
Bu şeb mahrûm-ı hâb oldum bana âh ü melâl etme Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Bugün ey meh senin ile gidelim Leon Hancıyan
Bülbül-i hoş-nevâ Dede Efendi
Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur Muallim İsmail Hakkı Bey
Darbe-i âhım aman vâh bar olur Muallim İsmail Hakkı Bey
Dertli olan kullarına kıl devâ Seyfettin Efendi(Şehzâde)
Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş Muallim İsmail Hakkı Bey
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Lem'î Atlı
Dinleyin sevdâ-fezâdır âh-ı mahzûnânemi Muallim İsmail Hakkı Bey
El benim'çün seni sarmış biliyor Dede Efendi
Endâmına râm oldu gönül düştü belâya İsmail Baha Sürelsan
Erbâb-ı dilin mey-kededir cây-i penâhı Nesim Silviya (Haham)
Erdi bahar ey dil-nevâz Muallim İsmail Hakkı Bey