Evc-Ârâ Makaminda Eserler (114 Eser)

Eyâ dilber cemâlin şem'ine pervâneler lâzım Bekir Sıtkı Sezgin
Geçen hafta kayıkla ben geçerken Dede Efendi
Gel âşıka göster ey yâr rûy-i mâhını Alâeddin Yavaşça
Gel ey güzeller serveri Dede Efendi
Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu Hacı Fâik Bey
Gel temâşâ kıl ne söyler âşık-ı mestâneler Muallim İsmail Hakkı Bey
Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize Küçük Mehmet Ağa
Giden yılları saydık kalan ne bilmiyoruz Suphi İdrisoğlu
Görüp hüsnü o dilberde Kemânî Ethem Ağa
Gözlerin tâ doğduğun günden beri mahmurdur Muallim İsmail Hakkı Bey
Gül açıl koynumda rûhum gonceler güller gibi Kuleli Mehmet Böley
Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez Ferit Sıdal
Gül yüzün ipek saçın acep şimdi ne haldedir Yusuf Nalkesen
Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir Cinuçen Tanrıkorur
Her an beni çekmekte uzaklardaki bir el Alâeddin Yavaşça
Hicrânla solan ufkuma gün doğmasa derdin Burhan Durucu
Hülyâlı yaz akşamları renginle donandım Yücel Aşan
Hüsnüne mâil gönlüm ezelden Dede Efendi
İçimde her uyanış seni bir başka anış Fethi Karamahmudoğlu
İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim Cinuçen Tanrıkorur
İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim Yüksel Kip
İltifat eyler iken ey gonce-leb Lâtif Ağa
İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine Alâeddin Yavaşça
Kamet-i mevzunu kim bir mısra'-ı bercestedir Küçük Mehmet Ağa
Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihan söyle Küçük Mehmet Ağa
Mecnûn koşar Leylâ diye efsâneden efsâneye Selâhattin Pınar
Mevc-i atlas-ı felekte ben hevâdan geçtim Sultan III.Selim (İlhâmî)
N'ideyim ben n'ideyim ben nerelere gideyim ben Hüseyin Tolan (Hâfız)
Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde Erol Sayan
Nüks etti yine âteş-i sevdâ-yı gönül ah Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Olalı ey yâr ben sana müptelâ Bogos Efendi(Hânende)
Olsa âlem büsbütün gül-zâr hep Rif'at Bey
Olup aşkınla âvâre bulunmaz derdime çâre Hacı Arif Bey
Ömrümde sana geçmedi bir kere niyâzım Erol Sayan
Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi Hâşim Bey
Rûhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden Ahmet Hatipoğlu
Sahra tutuşur sırrına fâş eylese Mecnûn Leylâ ona mahrem Alâeddin Yavaşça
Sâkî çekemem va'z-ı zarîfâneyi boş ko Küçük Mehmet Ağa
Şehen-şâh-ı muazzam pâdişâh-ı kutb-ı devransın Rif'at Bey
Selâm olsun bizden güzel dünyâya Suphi İdrisoğlu
Sen döküp ruhsâra kâkül Ali Ağa (Kemânî)
Sen gibi bir mâil-i naz Şâkir Ağa
Sen gönül bahçemde gülsün vermem aslâ ellere Mediha Şen Sancakoğlu
Sen hangi telin nağmesi sandın ki bu bağrım Özgen Gürbüz
Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın Tekin Para
Seni bizden daha çok seven biri mi vardı Orhan Kızılsavaş
Severiz gördüğümüz âfeti dilber diyerek Mehmet Ali Çelikbaş
Sevgilim kimbilir âh şimdi nasıl bir yerdesin Rüştü Eriç
Şimdi aşklar eski sevdâlar kadar şâd etmiyor İrfan Özbakır
Şimdi zor bekle demek gönlüme bir başka yılı Cinuçen Tanrıkorur