Evc Makaminda Eserler (248 Eser)

Sabreyleyemem ol güle canımdemedikçe Osman Ağa
Sâf-be-sâf olsun dizilsin meclise meh-pâreler İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Şâhâne gözler şâhâne Meçhul
Sarı çiçek mor çiçek Muallim İsmail Hakkı Bey
Sâye saldı ehl-i îman üstüne Zeki Altun (Hâfız)
Sebeb sevdâ-yı aşkın âh ü zâre Râif Korel(Kanûni)
Şefkat eden yok dil-i âvâreye Meçhul
Sen cânânına cânân efendim Ahmet Uzel
Sen gel de yeter en kısa yoldan varırım Mediha Şen Sancakoğlu
Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam Ali Rızâ Avni (Tınaz)
Senin olmuş bu gönül sevgili sensiz olamaz İsmail Baha Sürelsan
Sensiz doğacak günleri akşam biliriz Mustafa Uyan
Sevdiğim bir goncasın sen açma vaktin gelmeden Nihat Adlim
Sevdim bir gonca-i rânâ Dede Efendi
Severim her çiçeği rengini senden alıyor Hasan Soysal
Sevgi coşkun bir pınardır yoksa n'eyler gönlümüz Hasan Soysal
Sevgilim bu akşam guruba kadar Nubar Tekyay
Şeydâ-ter eyledi beni hûy-gerde gerdenin Ebû-Bekir Ağa
Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim Ahmet Hatipoğlu
Son ayrılığın mâtemi tâ rûhumu sardı İsak Varon
Söylemem derdimi hem-derdim olan âh'a bile Tanbûri Ali Efendi
Söyleyin ol nev-civâne Dede Efendi
Sübhâne'l Melikü'l Mevlâ Zekâî Dede
Sûz-i aşk-ı dağ-ı hicrin şerhine bî-irtiyâb Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
Sûz-i firkat sînemi dağlar benim Tanbûri Ali Efendi
Taht-gâh etti vücûdum milkini (şehrini) sultân-ı aşk Yusuf Çelebi (Tiznam)
Tâlihim yâr olmuyor bilmem neden Nihat Adlim
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Muallim İsmail Hakkı Bey
Tehî sanman siz beni dost yüzün görüp geldim(Derviş olan kişiler..) Ali Şîrüganî (Dede)
Tende bir can canda cânân derde derman bekleriz Yılmaz Karakoyunlu
Terkedip te gitmemi sakın isteme benden Mahmut Yivli
Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harâma yâ Resûallah Muallim İsmail Hakkı Bey
Turnalar uçar yüceler aşar Necdet Varol
Urfa'lıyım yâr gibi Sâime Kazazoğlu
Ürkek bakışınla kalbimi çalıverdin Alâeddin Yavaşça
Uyu yavrum dizime yat nenni Kanûni Mehmet Bey
Va'd et bana artık bu benim son çilem olsun Sadi Işılay
Vuslat gibi ni'met mi olur Hüseyin Sadettin Arel
Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu Salih Suphi Soner
Yanımda olsaydın olmazdı derdim Nedim Önol
Yaradanım ne güzel yaratmış seni dedim Gültekin Aydoğdu
Yaz günleri gelsinde açılsın içimiz İsmail Baha Sürelsan
Yemenisi penbeden sohbet etmez gülmeden Meçhul
Yeter dost meclisinde keşf-i râz et Meçhul
Yoksa da iltifat yârdan bizlere Ahmet Uzel
Yürüdükçe servi de boyun sallanır Meçhul
Ziyâ-yı mihr (edüp neşve-i hicâb sana/verip neşve-i şarap bana) Ebû-Bekir Ağa
Zülf-i sünbül-i bûyini etmiş kemend Şeyhülislâm Es'ad Efendi