Evc Makaminda Eserler (248 Eser)

İmânımız Allah'dan kadri yüce Mevlâ'dan Ahmet Özhan
İmrûz hevâ-yı bagest Abdülalî Efendi (Hâce-i sânî)
Kaç zamandır yol gözlerim seni görmek ne zor şeymiş İsmail Demirkıran
Kâkülleri lüle lüle gel karşıma güle güle (Osman Pehlivan'dan alınmıştır)
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün İsak Varon
Kaldığım günden berû bu âleme ben bî-karar Muallim İsmail Hakkı Bey
Kalplerde yanan hâle-i mehpâre misin Yılmaz Karakoyunlu
Kar mı yağmış kasabanın dağına Denizoğlu Ali Bey
Kara bahtım diye ah eylemenin var mı yeri Akın Özkan
Karasu'yun her tarafı ormandır Meçhul
Kavakta turna sesi var canım Meçhul
Kıl nigâh-ı iltifâtınla derûnum kâm-yâb Neyzen Râşit Efendi
Kokladım yar elinden güllerin güzelinden Sadettin Kaynak
Kullarında yok sana lâyık meta' Muallim İsmail Hakkı Bey
Kullarında yok sana lâyık meta' Muzaffer Ozak (Aşkî)
Kumral başı bir saksı ıtır penceresinde Muzaffer İlkar
Küncî-yü ketabî-yü harifî dü se yek reng Şeştârî Murat Ağa
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn Lem'î Atlı
Lûtf edip külbe-i ahzânıma gel Rif'at Bey
Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni Hacı Fâik Bey
Mendilimi al isterim Meçhul
Merhabâ yâ merhabâ yâ Remezan Muallim İsmail Hakkı Bey
Mest etti beni dâire sâgar mı nedir bu Ebû-Bekir Ağa
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile Meçhul
Nâr-ı hicrânın ile ey gonca-leb Hasan Sabri Bey (Ûdî)
Nazîrin yok senin ey mâh yerde Tanburi Cemil Bey
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Servet Alî
Ne olur sevgili mehtab bırakıp her sebebi... İsmail Baha Sürelsan
Ne vefâ var ne şifâ var dil-i bî-çâreye yârdan Suphi Ziyâ Özbekkan
Ne yârânı ne de vefâsı kaldı dünyânın Rüştü Eriç
Nedir ey çeşm-i nâzım sende bu müjgân ü ebrûlar Muallim İsmail Hakkı Bey
Niye küstün niye tavrın yine bir başka biçim Mediha Şen Sancakoğlu
Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa Rüştü Eriç
O bezm-i dil-güşâde devreyledikçe sakî Ahmet Şâhin (Neyzen)
O güzellik sende ey yâr tıpkı bir şiir gibi Ahmet Uzel
Oduncular dağdan odun indirir Meçhul
Ol ey Hüdâî subh u şam Meçhul
Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi Şevket Efendi
Ömrümce görünsün bana çeşmindeki rüyâ Yektâ Akıncı
Ömrümüzde mevsimler bir rüzgâr gibi eser İsmail Demirkıran
On kere demedim mi sana sevme dokuz yâr Meçhul
Ötme ey bülbül-i şûrîde o yârim uyusun Rif'at Bey
Ötmez oldu bülbül-i sevdâ-zede bilmem neden Ahmet Uzel
Öyle çok severdim inan ki seni Ali Ulvi Baradan
Pâdişahım etti dünyâyı cülûsun şâd-man Hüsâmettin Bey
Pek güzelsin ey perî Meçhul
Pırıl pırıl bir kalbin var Suphi İdrisoğlu
Rehgüzâr-ı vaslına rîzân olan dürdâneler Muallim İsmail Hakkı Bey
Ruhlerin kıldık temâşa zülf-i anber-fâme dek Zekâî Dede
Sabah oldu uyansana Meçhul