Evc Makaminda Eserler (248 Eser)

Ey âşık-ı sâdıklar gel Hû diyelim yâ Hû Cüneyt Kosal
Ey benim mestâne gözlüm şimdi buldum ben seni (Osman Pehlivan'dan alınmıştır)
Ey dil bu civanlık o sitemkâre de kalmaz Fuat Sorguç(Tanbûri)
Ey gonce-i sevdâ bana bir handeni göster Amir Ateş
Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktidâ Hulûsi Gökmen
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim Muallim İsmail Hakkı Bey
Ey şâh-ı felek kevkebe-i devran senindir Şâkir Ağa
Ey sanem n'oldun câna kastın var Tâlip Bey(Bursa'lı)
Ey şûh-i cihan sevdi seni can Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem Ebû-Bekir Ağa
Felek senden ben şikâyet eylemem Ahmet Uzel
Gayet güzelsin ey melek Zeki Mehmet Ağa
Gecenin zûlmeti bitmez şeb-i yeldâya tutuldum Sadettin Çevik
Geçmem değil amma geçemem doğrusu meyden Muallim İsmail Hakkı Bey
Geçmiş ol dem-i işret gayrı safâ yok Ahmet Uzel
Gel beklediğim sevgili akşamlar olunca Selâhattin Pınar
Gel ey bâd-ı sabâ lûtf eyle bir dem Hüseyin Sadettin Arel
Gel gel yanalım âteş-i aşka _ (Dede Efendi olabilir)
Gel gel yanalım âteş-i aşka Meçhul
Gel kalbime gir rûhuma serpil güzelim Rüştü Eriç
Geldi cevher tiği âteş-bârına âyineden Ebû-Bekir Ağa
Gelirse meclise ol âfet-i cihânı görün Ebû-Bekir Ağa
Gelmekte idin bezmimize şimdi çekildin Hasan Fehmi Mutel
Gökten düşen sular gibi (GÖZLERİNİ ÇOK ÖZLERİM) Bahri Altıntaş
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte Mustafa Bilgiç
Gönlümdeki ümitler söndüler birer birer İsmail Demirkıran
Gönül gitmek ister gurbet illere Ahmet Hatipoğlu
Gönül verdim sana ey gül Meçhul
Gönül yüz sürmek ister hak-i pâye yâ Resûlâllah Ahmet Efendi (Mutafzâde)
Gönülden isteseydin gönlümde sen olurdun Sadettin Kaynak
Gördüm ki etrafını almış hep ağyâr Ahmet Uzel
Gözümde birikmiş yaş tanburumda efkârsın Alâeddin Şensoy
Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi Selâhattin Pınar
Güzel kızlar kadınlar biliniz ne isterim Sadettin Kaynak
Hacle-i bî-yâre benzer sahn-ı gülzâr-ı bahar Sultan Vahdettin
Hak'dan bana nazar oldu Zeki Atkoşar
Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Halka-i zülf-i siyâhı fark olunmaz dâmdan Rauf Yekta Bey
Hasretim gönülden özlediğimsin Tahsin Karakuş
Hasretin dağlar kadar aşsam desem aşamam İsmail Demirkıran
Havada turnam sesi gelir kanadı burma (Burma da burma duman..) Meçhul
Hayâtımın çiçeği sıcak bağrında solsam Amir Ateş
Her dalgası bir başka denizdik otuzüç yıl İsmail Baha Sürelsan
Her dem Allah Allah diyen lisan olayım... Suphi İdrisoğlu
Her gece rüyamda işin ne senin İsmail Ötenkaya
Her gönle bahtsın başlarda taçsın Rüştü Eriç
Hicrân şeb-i târ-ı mâ nedâred Ebû-Bekir Ağa
Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı Tanbûri Ali Efendi
Hıçkırır her nefesinde yine bî-çâre gönül Yüksel Kip
İçimde kalmadı sanki ne hasreti ne adı M.Ünal Yılmazer