Dügâh Makaminda Eserler (88 Eser)

Peşrev Hüseyin Fahrettin Dede
Peşrev Neyzen Yusuf Paşa
Saz Semâîsi Neyzen Yusuf Paşa
Aceb hayran oldum aşka uyaldan Meçhul
Acı bensiz yola çıkmaz yara bensiz kanamaz Metin Everes
Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen Alâeddin Yavaşça
Akşam treninde biri var en sona kaldı Fethi Karamahmudoğlu
Aksaray'dan geçer iken çevirdiler yolumu Meçhul
Alemi yandırdı yaktı âh-ı âteşzâdımız Hacı Fâik Bey
Anlayan yok nâr-ı aşkın şiddet-i buhrânını Cinuçen Tanrıkorur
Âşık olan ciğerin ateşe dağlar ağlar Bolahenk Nuri Bey
Aşk yolunda can veren bu masumlar eştiler Sadettin Kaynak
Bak yine sana geldim Bilge Özgen
Bakmıyor gayri güzelim yüzüme Hikmet Efendi
Beni mecnûn eden sensin Kaya Öztaş
Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir Tab'î Mustafa Efendi
Bilmiyorum n'oldu bu dem ey gönül Dellalzâde
Bin ömre değer bir gecenin zevk u safâsı Râkım Elkutlu
Bir gün dökülür belki bu sînendeki güller Fehmi Tokay
Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır Hacı Fâik Bey
Bir yaz günüydü ayrılmıştık birbirimizden Şekip Ayhan Özışık
Bülbül-veş figân eyler âşık vakt-i seherde Alâeddin Yavaşça
Can vatan canan vatan bûy-i vatan Sadettin Kaynak
Cânâ kamer-tâl'atın heman dırahşan görünür Hâfız Post
Dalarım kaygıya inceden ince Fethi Karamahmudoğlu
Der yemeni pîşi menî Şeyhülislâm Es'ad Efendi
Derd-i aşka müptelâ bir ney bir ben bir gönül Ahmet Aksoy
Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh Zeki Altun (Hâfız)
Dil derd ü mihnet çekmekte her an Hacı Fâik Bey
Dil mest olur hûş-yâr iken Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime Santûri Ethem Efendi
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime Muallim İsmail Hakkı Bey
Eğer hâlk etmeseydi zatını Hak yâ Resûlallah Muâllim İsmail Hakkı Bey
Figanın aksi doldurdu cihânı Hacı Fâik Bey
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim Hamparsum Limoncuyan
Gâhigâh kendime gelirim Hüseyin Efendi
Gedâmız (Gedâyız) bâyâ(şâha) baş eğmez dil-i âgâhımız vardır Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Gel benim ey dilber-i şûh-i şenim Bolahenk Nuri Bey
Gel ey mihr-i vefâkârım İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim Osman Ağa
Gel son nefesten evvel hastana derman getir Sadi Işılay
Gittin artık gözlerim kan ağlasın Alâeddin Yavaşça
Gönlüm sana bilsen ne kadar bağlı derinden Osman Nûri Özpekel
Görmüş mü mislin âyâ zamâne Hacı Fâik Bey
Günâhım hadden efzûndur bana rahmeyle Allah'ım Amir Ateş
Günde bin kez öldürürsün bin dikendir sözlerin Suphi İdrisoğlu
Haram olsun bana ey çehre-i gül-gûn-i müstesna Muallim İsmail Hakkı Bey
Hasretinden her dem ağlar gözlerim vuslât diye Sadettin Çevik
Hem-demin ağyar imiş ey bî-vefâ Rif'at Bey
Her arzumu gönlümden çalıp ta giden yıllar İsmail Demirkıran