Dilkeş-Hâverân Makaminda Eserler (82 Eser)

Kerem eyle budur sana dileğim Zeki Arif Ataergin
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Zeki Arif Ataergin
Marifet saydın gidip te hasretinle yakmayı Turan Yalçın
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni Zeki Arif Ataergin
Mir'at-i dilin eng-i sivâ etme mugattâ Hüseyin Sadettin Arel
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Akın Özkan
Nedir ol cünbüş-i reftâr o nezâket o gülüş Tanburi İsak
Nerde kaldın gözlerim yollarda yıllardan beri Zeki Arif Ataergin
Nereden bu geliş dedim Fethi Karamahmudoğlu
Nice doyunca görem sen gibi nâzik-bedeni Zekâî Dede
Nigâhın dil-rübâdır can-fezâdır Zekâî Dede
O çapkın büsbütün yaramaz oldu Bîmen Şen
Öldüğüm gün ardımdan kara yas bağlamayın Ümit Gürelman
Rakı verme hürmetli Tanbûri Aziz Bey
Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır Zeki Arif Ataergin
Rûhun şevkîyle sad-çâk oldu her gül yâ Resûlallah Hakan Alvan
Sabaha karşıdır hep yârini tezkârın ey bülbül Hasan Fehmi Mutel
Sana dildâdedir canım efendim Zeki Arif Ataergin
Sarmış yine zulmet gecenin ufkunu birden Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Sâyesinde şimdi âlem şâd ü hurrem ser-te-ser Zekâî Dede
Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim Bîmen Şen
Sevdâ diye kalbim hüsrânına yanmış Şükrü Tunar
Sevgilim gel etme naz Hasan Fehmi Mutel
Şöhret-i aşkın yayıldı nâm-dâr oldun gönül Selânik'li Ahmet Efendi
Söyleyince aşkımı cânânıma Hasan Fehmi Mutel
Şükûfezâr-ı izârın gülün nazîresidir Zekâî Dede
Toz pembe sular bak gecenin rengini aldı Erol Bingöl
Vech-i pertev-bârını setr eylemiş gözden nikab Muallim İsmail Hakkı Bey
Visâlin görmedim hasretle giryân olmadan Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Yâdında mıdır gizli emellerle yanardık Alâeddin Yavaşça
Yandıklarım şâm ü seher senden midir benden midir Ali Rızâ Efendi (Şeyh-Nâyî)
Yüzün aç meh-i nev-tal'at aman gün göreyim Küçük Mehmet Ağa