Yegah Makaminda Eserler (91 Eser)

Günden güne bir serv-i hırâman olacaksın Tab'î Mustafa Efendi
Hançer-i gam işledi şimdi dil-i virânıma Nesim Silviya (Haham)
Hasta-i hicrânınım ey nâzenin Nesim Silviya (Haham)
Hele vazgeçtim her türlü dilekten Şevkî Bey
Her dilberi sevdik neme lâzım demedik İsmail Baha Sürelsan
İşte erdik nev-bahâre Hacı Fâik Bey
İsterim bir gece ol mâh ile bâde süzüle Muallim İsmail Hakkı Bey
İzhar edemem elbette sana aşkımı hâlim Tanbûri Ali Efendi
Kâbe et kalbini sen büt-hâne sansınlar seni Hüseyin Sadettin Arel
Keşfolunmaz görmeyince sırr-ı Hak kâşânesin Zeki Altun (Hâfız)
Lâ'linden o şûhun ki her esrâr sorulmaz Ebû-Bekir Ağa
Lûtfuna lâyık görüp (cânân/âlem) beni Nigâr Gâlib Ulusoy
Meclis-i vaslında giryân olduğum mâzur tut Ali Rif'at Çağatay
Mest olduğum etmem aceb... Hüseyin Sadettin Arel
Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel Yusuf Nalkesen
Mu'tâd edeli giryeyi zevkle hevesim yok Şevkî Bey
N'oldun ağlarsın gönül sen bi-bedel yarin mi var Meçhul
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Bîmen Şen
Ne yapsam n'eylesem bu hâl-i zâre Hacı Fâik Bey
Nice bilgin nice zengin nice şöhretli kişi göçtü bir bir unutuldu Rüştü Eriç
Nice gizli ve âşikâr sevgileri paylaşan... Fethi Karamahmudoğlu
Nûş edelden câm-ı aşkı tâ ezelden mestâneyim Hüseyin Sadettin Arel
Nûş edip sâgâr-ı aşkın dili bî-hûş ettim Şevkî Bey
Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir Dellalzâde
Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır Tanbûri Ali Efendi
Şâd ol gönül ki artık erdin dem-i visâle Rif'at Bey
Sana bir şûh-i sitem-gûn deniyor Şevkî Bey
Sandım ki o gözler bakıyor vâ'd ile boşmuş Erdinç Çelikkol
Sanmam ki hayâtım... İsmail Hakkı Nebiloğlu
Sen ettin kendine efkende gönlüm Dellalzâde
Sensin ey sultân-ı âlem milk-i dîne pâdişah Tevfik Bey(Hafız)
Ser-beste oldum zülf-i nigâre Bîmen Şen
Söylemem râz-ı derûnum sırr-ı mübhemdir gönül Hüseyin Sadettin Arel
Va'din unutma ey peri Lâtif Ağa
Yâre aç ey dil derûnum yâresin Hacı Fâik Bey
Yârin saçını çözdü elim muhterizâne Bîmen Şen
Yine dil nâtini söyler Muhammed Emin Ongan
Yok mu hâlâ şefkatin ey dil-sitan İbrâhim Efendi(Asâriye Hatibi)
Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz Hüsam Dede
Zîver-i tâc-ı saadet doğduğu şebdir bu şeb Câhit Öney
Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düşürdü Ebû-Bekir Ağa