Beyâtî-Arabân Makaminda Eserler (171 Eser)

Gül cemâlin bedr-i tâbân-ı cihan Rif'at Bey
Gül yaprağının üstüne düşmüş bir gözyaşıdır sanki bu şebnem Fethi Karamahmudoğlu
Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara Bedriye Hoşgör
Gûş edip eyle terahhum âh ü efganım benim Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Güzel kız her tarafın meleklere denk olmuş Muallim İsmail Hakkı Bey
Habibe'm başına karalar bağlar Sedat Öztoprak
Hançer-i gamzen ile oldu vücûdum lâle-zâr Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Hangi âhûya tutuldum ise nâlân oldum Hüseyin Sadettin Arel
Hicrâna nasıl katlanacaktım Nurhan Hekimoğlu
Hüsn âleminde yokmuş ezelden hicabımız Cinuçen Tanrıkorur
İki geyik bir derede su içer Meçhul
İsm-i sübhan virdin mi var Süleyman Erguner
Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak Zeki Arif Ataergin
Kalbin yine niçin küstü Sadettin Kaynak
Lûtfunu kestin a zâlim âşık-ı bî-çâreden Hacı Arif Bey
Mâlik-i hüsn-i bahâsın Ethem Ulvî Efendi
Mecnûnun olup gönlümü âbâd etsem Mustafa Nâfiz Irmak
Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir Hamparsum Limoncuyan
Meyhâneyi tenhâ ve biraz loş gördüm Rüştü Eriç
Muhtefî zann ile her levha-i dilberde seni Suphi Ezgi
Müştâk-ı cemâlin olalı mestinim Alâeddin Yavaşça
N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir an Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Nar-ı aşkınla yandım hâlden agâh olmadın Mahmut Bilki
Nasıl sevmem nasıl sevmem seni a yârim Semahat Özdenses
Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur'anın Zeki Altun (Hâfız)
Neden kalbim kırarsın bî-vefâsın Selânik'li Ahmet Efendi
Neş'enle baharınla gelip gönlüme doldun Fehmi Tokay
Nev-civânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni Hacı Sâdullah Ağa
Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb Hâşim Bey
O güzel gözlere baktıkça âh derim Kemânî Sâlih Efendi
O hülyâlı gözlerle öyle bir baktın Necdet Varol
Ömrümün neş'esiz geçti baharı Sadettin Kaynak
Onikidir Manisa'nın dermeni Meçhul
Pâdişahım âsmân kemter gulâmındır senin Rif'at Bey
Raks eyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî Hacı Sâdullah Ağa
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana Ûdî Ekrem Bey
Sâkıyâ şevk-i rûyinle çakalım Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Sarışın ay gibi tâbân o güzel çehrende Zeki Arif Ataergin
Sen geldiğin an kalbimi hazlar bürümüştü Alâeddin Yavaşça
Sen herkese yakın dost sâdece bana elsin Orhan Kızılsavaş
Sen ten'de canımmış gibi nabzımda vurursun Yılmaz Yüksel
Senden geçemem sevgili sensiz olamam ben Ömür Gençel
Seni bir şûh-i cihan derler idi gerçek imiş Hamparsum Limoncuyan
Senin gibi dilber-i nâzik-ten'den... Hacı Arif Bey
Serviler kıskanıyor endâmı elif sanki Alâeddin Yavaşça
Sevdâlı çiçekler sararıp soldu seninle Zeki Arif Ataergin
Sevdiğim bir bakışla insanı mecnûn eder Mesut Caşka
Sevdiğim düştüm senin'çün dillere Aziz Efendi
Sevinçliyim kaderim gülüverdi yeniden Adem Şahin
Sevip sen mâh-ı ruhsârı Nûman Ağa