Beyâtî-Arabân Makaminda Eserler (171 Eser)

Medhal Hasan Soysal
Peşrev Cinuçen Tanrıkorur
Peşrev Akın Özkan
Peşrev Gazi Giray Hân
Peşrev Hasan Ferit Alnar
Peşrev Ulvi Erguner
Saz Semâîsi Aydın Oran
Saz Semâîsi Akın Özkan
Saz Semâîsi Muhittin Erev
Saz Semâîsi Rauf Yekta
Saz Semâîsi Ulvi Erguner
Saz Semâîsi Muallim İsmail Hakkı Bey
Zeybek Muallim İsmail Hakkı Bey
Peşrev Ferit Sıdal
Açık tuttum kapımı çalmadan girsin diye Metin Everes
Ağla bu uzun yollara baktıkça derinden Necmi Pişkin
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler Necmi Pişkin
Ağyâr ile ey gonce sen iç bâde-i gülgûn Hamparsum Limoncuyan
Ah yaramaz yavru ceylân Suphi Ziyâ Özbekkan
Aklın alır âşıkların del'eyler Dede Efendi
Anam ben şimdi Mehmed'im çok uzaklardadır yerim Süleyman Girişit
Anlamaz zevk u safâdan dâima ağlar gezer Rüştü Eriç
Artmada nâzı o mest-i nâzımın Asdik Ağa
Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın Dede Efendi
Âşıkım ben şüphesiz mâhım sana Lâtif Efendi
Aşkın nice esrarı uyurken yakacıkta Alâeddin Yavaşça
Aşkınla sararan emel bağımda Vefik Ataç
Ateştim kül oldum ışıktım söndüm Reyhan Karataş
Ayşe'm Fâiz Kapancı
Bâde ver sâkî zîrâ gönül mahzundur Rif'at Bey
Bağa girdim ay çıktı karşıma bir yâr çıktı Sâdi Hoşses
Bahr-i derd-i aşka dalmıştır gönül Rif'at Bey
Bak yalvarıyor nâlesi âhımda rebâbın Sâdi Hoşses
Bakıp ruhsârına âh eylemiştim Rahmi Bey
Bana n'oldu değişti şimdi hâlim Rahmi Bey
Bana seyrân-ı cemâlindir emel Rahmi Bey
Başladın ağyâr ile ünsiyyete Nûman Ağa
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Doğan Ergin
Bekasız hüsnün güvenme ânına Lem'î Atlı
Beni bîgâne mi sandın a canım Sâlih Efendi (Arap)
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Meçhul
Benim derdim yüzbin oldu Nikolâki (Kemençeci)
Bin gönülle sevdim seni sultanım Fethi Karamahmudoğlu
Bir dilber-i hazır cevap Şâkir Ağa
Bir görüşte ey güzeller serveri Meçhul
Bir güzeli aldım gönül bağına Ûdî Sâmi Bey
Bir hüsn-i melek etti beni hüsnüne hayrân Ali Bey
Bir peri masalı kulaklarına Nihat Adlim
Bir sır gibi kalbimdedir aşkın senelerdir Rüştü Eriç
Bir yâr sevdim geldim göze Rif'at Bey