Uşşak Makaminda Eserler (1140 Eser)

Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Aşkın oku kalpten vurur Kasım İnaltekin
Aşkınla çâk olsa bu ten Nafiz Bey(Hacı)
Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın Râkım Elkutlu
Aşktır ey dil bâis-i sevdâ-yı yâr Rif'at Bey
Avâre gönül hasta gezer yar emelinden Ahmet Uzel
Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi Marko Çolakoğlu (Ûdî)
Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı Ûdî Hırant Kenkiloğlu
Ay doğar ayan ayan düştüm yollara yayan Meçhul
Aynada bu gece bir gelin gibi kendimi görmek istedim Alâeddin Şensoy
Ayrılık akşamında bütün renkler kaybolur Yılmaz Yüksel
Ayrılmanın imkânı mı var sevgili senden Rüştü Eriç
Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek Meçhul
Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Râb biz n'eyleriz Erdinç Çelikkol
Azâd-ı gam olmak dil-i müştâka yakışmaz Emin Ongan
Bağ-ı hüsnün o güzel gülleri soldu Kemal Emin Bara
Bağrımdaki biten taşlar Muhammed'in aşkındandır Meçhul
Bahar erdi buyur gülzâre sen de Bîmen Şen
Bahar geldi dahi seyr-i gülşen eylemedik Hâfız Post
Bahar rüzgârında bir fidan gibi Refik Fersan
Bahar vakti gelecektin Alâeddin Şensoy
Bahâr-ı hüsnünle bülbül gönül oldu figân eyler Bolahenk Nuri Bey
Baharı beklerken ömrüm kış oldu Selçuk Tekay
Baharı soldurup kışlarda kaldım Nihat Sezer
Baharını bilemem kışa benziyor güzün İsmail Demirkıran
Baharla gel içime dol ne olur yalnız benim ol Adem Şahin
Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim Râkım Elkutlu
Bahçeye indim ki gülleri derem Meçhul
Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin (Çaya indim çay susuz..) Meçhul
Baht uyansa hâbe varsa dîde-i bîdârımız Hacı Arif Bey
Bahtım gibi bak gözlerinin rengide esmer Yusuf Nalkesen
Bakılmaz ârız-ı pür-tâbına ol mâh-i tâbânın Basmacı Abdi Efendi
Bakışların benimle konuşur her an Erol Güldiken
Bakışların gözlerimde eridi Salih Suphi Soner
Bakışlarından sevdim sözünden sevdim seni İlhâmi Turan
Bakma bana öyle dayanılmazsın İbrahim Hâlil Taşkent
Bakma diyor bakışların okşa diyen saçlarına Kemâl Caner
Bakma gülen yüzüme neş'e değil zevk değil İrfan Özbakır
Bakmadın vaktiyle istikbâline Şevkî Bey
Bakmıyorsun hiç yüzüme âh neden Mustafa Sunar
Baktı bir gonceye bir hâre gönül Selânik'li Ahmet Efendi
Baktım bağlar yeşermiş Hasan Soysal
Bal rengi gözlerinle bakıp da geçme güzel Nûrettin Demirtaş
Bana doğru söyle âhu-nigâhım Bîmen Şen
Bana hiç yakışmıyor böyle intizâr şimdi Râkım Elkutlu
Başımda siyâhım var güzellerde âhım var Zeki Duygulu
Baştan başa isterse cihan gülle donansın Hacı Arif Bey
Baygın baygın bakıyorsun İsmail Hakkı Nebiloğlu
Bekledin gelmediyse (UNUT ONU ARKADAŞ) Akın Özkan