Tarz-ı Nevin Makaminda Eserler (29 Eser)

Peşrev Miskali İsmet Ağa
Saz Semâîsi Dellalzade Hacı İsmail Efendi
Âşıkım her gördüğüm dildârı etmem intihab Nuri Halil Poyraz
Aşkına dil efgendedir Hâşim Bey
Bağa azmetmek için ey fitne-sâz Rif'at Bey
Bilmem ki nasıl ağlayayım ben Sedat Öztoprak
Bilmem ki neden terk edemem ben seni ey yâr Sedat Öztoprak
Bu dil üftâdedir terennümüne Sedat Öztoprak
Çeşmin ile ettin nigâh Hâşim Bey
Dilbeste-i gülzâr-ı safâsın kederin yok Mustafa Sunar
Ey dilber-i işve-nümâ Tanburi Osman Bey
Ey şâh-ı vefâ güster-i lûtf-i himem-ârâ Ali Ağa (Kemânî)
Ey şâh-ı zaman kıl beni lûtfunla mesrûr (Medhiye) Hâşim Bey
Ey şeh-i devrân-ı gerdûn-âstân Hâşim Bey
Ey şeh-i iklim-i devrân-âşkâr Hâşim Bey
Gelince meclise ol çeşm-i âhû Muallim İsmail Hakkı Bey
Gördükde sen şûh-i şeni İsmet Ağa
Görmüş değil cihan asla İsmet Ağa
Göz gördü gönül oldu güzel hüsnüne mâil Muallim İsmail Hakkı Bey
Nev-nihâlim rûz u şeb özler seni cânım benim Edip Nâzım Bey
Ömrün efzûn olsun ey şâhen-şeh-i âlî-himem(Medhiye) Hâşim Bey
Pek yosma-edâ gördüm efendim Basmacı Abdi Efendi
Reşk eder ey gonce-i zîbâ gül ü şebbû sana Hâşim Bey
Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım (Medhiye) Hâşim Bey
Sana sevdâ bağladığım bir gönül bir Allah bilir Sedat Öztoprak
Sesim dağı delerken bir kafesten geçmez şimdi Sedat Öztoprak
Söylemem derd-i derûnum sana aklım dolaşır Hâşim Bey
Yaz geldi yine açıldı gül Muallim İsmail Hakkı Bey
Yok mu hâlâ şefkatin ey dil-sitan Muallim İsmail Hakkı Bey