Tâhir-Bûselik Makaminda Eserler (96 Eser)

Peşrev Kemani Rıza Efendi
Saz Semâîsi Kemani Rıza Efendi
Aç yüzün göster cemâlin ey perî Muallim İsmail Hakkı Bey
Açıldı bahçe-i reng ü bû'da yâr bahar Hacı Fâik Bey
Afet misin ey hüsn-i mücessem bu ne hâlet Muallim İsmail Hakkı Bey
Affet canım ver bize yol Nûman Ağa
Ağlıyorum derd ile her rûz u şeb Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
Alem-i sâgarda artık neşe yok Sâdi Hoşses
Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir Kâzım Uz (Muâllim)
Ateş yakıyor dilde hayâlin gece gündüz Mehmet Eşref (Hâfız-Ûdî)
Bahar gelir gonce açar Ali Gâlip Alnar
Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi Suphi Ziyâ Özbekkan
Bakıp o şûh ile nâz ü niyâze meşk ederiz Râkım Elkutlu
Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim Küçük Mehmet Ağa
Be-hey zâlim n'idersin sen Nuri Halil Poyraz
Ben bunca zaman aşkına hicrânına yandım Karnik Garmiryan
Ben gedâyım şöhret-i Dârâ'yı versen istemem Yaşar Okur(Hâfız)
Ben güzellerden usandım dertle hasret verdiler Erdinç Çelikkol
Bilmem ne zaman derdime dermân olacak yâr Emin Ongan
Bin cefâ görsem ey sanem senden Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Bir bakış bir kaş çatış işveler sevgiler Necdet Varol
Bir bir tükenip gitti de ömrümde ki yıllar Metin Everes
Bir civana mâil oldum Rif'at Bey
Bir sarp tepedir çıktığımız yer dönemem Erdinç Çelikkol
Bir şiir yazdım senin sevginle Osman Nûri Özpekel
Birdenbire kapımdan girdi o serhoş güzel Zeki Arif Ataergin
Bülbül gibi dem-be-dem olmaz mıyım nağme-zen Zekâî Dede
Canlandı hayâlimde o şûh sazı elinde Refik Fersan
Ceylân bakışın bezmimizi kırdı geçirdi İbrâhim Tuğberk
Cezbe-dâr eyler dil-i uşşâkı pür-fer gözlerin Selânik'li Ahmet Efendi
Çille-i baht-ı siyâhım dolmuyor Râkım Elkutlu
Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor Niyâzi Şengül
Dediler bir gece bezminde kalırsan o kızın Oğuz Şenler
Değildi arzun gömmek aşkımızı mâziye Akın Özkan
Dem olur hicr ile handan olurum Selânik'li Ahmet Efendi
Derd ü gamdan olmadım âzâde hiç Selânik'li Ahmet Efendi
Derd-i aşkın işliyor artık ciğerde yâresi Kanûni Nubar Efendi
Dest-i sâkîden çekip câm-ı neşâtı Cem gibi Küçük Mehmet Ağa
Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben Hacı Fâik Bey
Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre Meçhul
Dilimde şarkı sazımda telsin İsmail Demirkıran
Düştü gönlüm bir kere ol âfet-i dildâre Fehmi Tokay
Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandım Hacı Fâik Bey
Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir Cinuçen Tanrıkorur
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni Cemâl Calan (Arap)
Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ Rahmi Bey
Geliyor benim edâlı yârim Bîmen Şen
Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın İsmail Baha Sürelsan
Görmesem gül yüzünü bir gece ey mâh-ı cenan Kâzım Uz (Muâllim)