Tâhir Makaminda Eserler (94 Eser)

Oyun Havası Sedat Öztoprak
Peşrev Salih Dede
Saz Semâîsi Hüseyin Sadettin Arel
Afitâbım sana bilmem ne oldu Rif'at Bey
Ah felek döndürdün çehri başımda Nikolâki (Kemençeci)
Alçacık duvardayım Meçhul
Aldın dilimi zülfün için şâne mi sandın Mehmet Efendi(Müezzin)
Allahümme yâ Celîl u yâ Cebbar Ali Ufkî
Amasya'nın dağları Meçhul
Aşk dediğin bu mu senin Hüsnü Üstün
Aşk elinden âşıkı câm ile sahbâ söyletir Zekâî Dede
Bağ-bân sünbül okur biz dahi giysû diyelim Mehmet Efendi(Küçük-Müezzin)
Bahçe duvarını aştım Meçhul
Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden Şükrü Tunar
Bana bir nîm-nigâh etti Tâhir Efendi
Başta deli deli esen yeli serdim ayağına Suphi İdrisoğlu
Belgrad Kalesi Zemlin Ovası Meçhul
Ben giderken ekinleri gök idi Nuri Halil Poyraz
Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim Zeki Arif Ataergin
Ben öyle çilgınım ben öyle deli Alâeddin Yavaşça
Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım Dellalzâde
Bir çöl gibi ıssız geceyim fecri görünmez Hüseyin Sadettin Arel
Bir küheylân at gerektir gönlüm ile yarışa Çorlu'lu
Bir şûhun oldum mâili Şâkir Ağa
Bir tıfla dûçâr oldu gönül semt-i Bebek'de Hâfız Abdullah Ağa
Bir yosma tâze hoş-hırâm Rif'at Bey
Bu köyün dağları duman Ali Gâlip Alnar
Bülbüle kurdum tuzağı bahtıma kuzgun gelir Meçhul
Bulsun ikbâl devletin günden güne (Medhiye) Sultan II.Mahmut
Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm Nâne Ahmet Çelebi
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Dâm-ı aşka düştü dîvâne gönlüm Fehmi Tokay
Değirmenin suyunu kestiler mi dönmüyor Cevdet Çağla
Deve yüksek atamadım urganı İstanbul Türküsü
Develer katar katar Meçhul
Dil düştü yine şevk ile bir dilber-i nâza Zekâî Dede
Diriğ etmez mey-i cevri sunar her lâhza cânânım Zekâî Dede
Dirildi kalemim dostlar gece rüyâsını gördüm Mahmut Yivli
Dizlerine kapansam kana kana ağlasam Sadettin Kaynak
Efe'm şimdi eller sözüne kandı Lavtacı Hristo
Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ Muallim İsmail Hakkı Bey
Evlerinin direği kardan beyaz bileği Diyarbakır türküsü
Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim Meçhul
Ey benim dîvâne gönlüm Meçhul
Ey leb-i gonca i'zârı sevsen Şâkir Ağa
Feryâdı bırak yaslı yürek gel beni kırma Metin Everes
Gelecektin bana cânım o sözün n'oldu senin Rüştü Eriç
Gelinin yüzünde ipek duvarlar Sadettin Kaynak
Gider iken kundurama kum doldu Meçhul
Gönül çıkar gelir yârin yoluna Alâeddin Yavaşça