Sûz-Nâk Makaminda Eserler (515 Eser)

Daldım yine bir engine umman mı o gözler Erdinç Çelikkol
Dâm-ı hüsn-i yârimin özge şikârıdır gönül Hacı Arif Bey
Darılıp kaçma benim kalbimi hiç dinlemeden Ali Ulvi Baradan
Dedim Ey gönül Sultanı aman ey cânımın cânı Dellalzâde
Dem-â-dem eylerim feryâd elinden Kemani Rıza Efendi
Dem-â-dem eyleriz tahsil-i ilme şevk ile gayret Zekâî Dede
Derd-i firkat kalb-i mahzûnumu delip hem dağlıyor Muallim İsmail Hakkı Bey
Derdini söyle bana ben sana dermân olayım Hâfız Mehmet Eşref Efendi
Dil hânesini yıktı o mestâne nigâhın Rif'at Bey
Dil şevk-i lebet müdam dâred (KÂR-I ŞEVK-İ LEBET) Zekâî Dede
Dil-i mahzûnumu şâd eyle bir gün Tanbûri Ali Efendi
Dilimden düşürmem o güzel adını Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Doğduğum günden beri Muallim İsmail Hakkı Bey
Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Ümit Mutlu
Dokunma kalbime zîra çok incedir kırılır Gavsi Baykara
Döneceksin diye hergün ümitle bekliyorum Süleyman Mertkanlı
Dünyâda biricik sevdiğim sensin Fâiz Kapancı
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Münir Nûrettin Selçuk
Düştüm bu gönül derdine hiç vazgeçemem ah geçemem Mediha Şen Sancakoğlu
Duydum ki yeşil gözlerinin rengi sararmış Drama'lı Hasan Hasgüler
Edemem kimseye hâlim hikâyet Hacı Arif Bey
Efendim nev-civansın sen Serkis Nurlıyan (Şâir)
Eğer dosttan belli haber sorarsan Hüseyin Sadettin Arel
Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ Meçhul
Ehl-i derdin derdine dermân iken tekrâr-ı Hû Hüseyin Sadettin Arel
Eksilmez artar cevrin a zâlim Mahmut Celâleddin Paşa
El erdirmek visâl-i yâre pek güç Akın Özkan
El sürmediğim dert ile peymânemi kaldı Murat Kadir Gök
Elem geçer dedik ammâ hakîkat öyle değil Fahri Kopuz
Elin elime alaydım Meçhul
Ellere uzaktan bak bana yakın gel Osman Nihat Akın
Elvedâ demek için uzanırken ellerim Mahmut Yivli
Erenlerin sohbeti ele giresi değil Mesûd Efendi
Eski hâli hiç göremem Hacı Arif Bey
Eskiyen yıllar değil ay değil günler değil Ahmet Uzel
Etmiyor hiç merhamet cânan benim efganıma Selânik'li Ahmet Efendi
Ettin bana cevr ü cefâ Denizoğlu Ali Bey
Ey cihan-ârâ hâlim nic'olur Abdurrahman Nesib Efendi
Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez Küçük Mehmet Ağa
Ey dilleri nâzik-edâ sûznâk ettin beni Lütfi Trak
Ey gonca-i gülzâr-ı nevâziş Nikoğos Ağa
Ey gül-i gülşen-serây-ı hüsn ü ân Lâtif Ağa
Ey hilâl-ebrû kamer-tal'at nigâr-ı dilsitan Tanbûri Ali Efendi
Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr Bîmen Şen
Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim Lavtacı Hristo
Ey şehenşâh-ı cihan adliyle etmiş lem-yezel Rif'at Bey
Ey vatan evlâdı sâdık kahraman ünvanlılar Zekâî Dede
Ey velînîmet-i âlî-nijâd Râşit Efendi(Neyzen)
Ey veliyyü'n-nîmet-i bî-minnetim Râşit Efendi(Neyzen)
Ey ye's-i envâr-ı cihan tâb-ı muhabbet Muallim İsmail Hakkı Bey