Sûz-Nâk Makaminda Eserler (515 Eser)

Bir nokta idim kıldı beni kamet-i Tuba Meçhul
Bir nûr-i mücessemdi çıkıp gitti elimden Râkım Elkutlu
Bir ömre bedeldir seni görmek yakından Cengiz Dişçioğlu
Bir penbe ateş var gülün en tâze yerinde Metin Everes
Bir perî-rû sevmişim nevrestedir Râşit Efendi(Neyzen)
Bir safâ bahş et nigâre neş'elen bir gün gönül Mustafa Sunar
Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir Rahmi Bey
Bir uzun yıl sanki günler sensiz akşam olmuyor Cengiz Kılıç
Bir yana sâkîlerin peymanesi bir yana cânâneler cânânesi Servet Alî
Bir yudum su olup aktın içime nazlı kadın Ferit Tan
Bir zamanlar bu gönül aşkına inanmıştı Sadi Işılay
Biraz hasret çektik diye o yüreğin üzülmesin Erdinç Çelikkol
Bitmesin dilde elem gözdeki nem Refik Fersan
Bitti tâkat gayri ey mâh Hâfız Mehmet Eşref Efendi
Biyâ sâkî an mey ki hâl âverd Zekâî Dede
Bırak aşkın kalbimi yaksın Muzaffer İlkar
Bıraktı beni âvâre düşkün Bîmen Şen
Boş değildir sevdiğim nâz ettiğin Kanûni Hâlit Bütek
Bu tertemiz hislerimin sonu hicran olacak Rüştü Eriç
Bu zulmet def'ü ref olsun cemâlinle münevver kıl Ethem Efendi (İlhâmî)
Bugünlerde a sultânım Kudümzenbaşı Ali Dede
Bugünlerde seni görsek Ûdî Sâmi Bey
Bulabilsem izini düşerim yollarına Alâeddin Yavaşça
Bülbül olmaz bu dilin nağmesi Cinuçen Tanrıkorur
Bülbüller eylesin feryâd Nikoğos Ağa
Buluşalım bir tenhâda Sâlih Ağa
Bulut bulutun üstüne Safiye Torun
Bütün eşyâ Hüdâ'yı zikreden bir sırr-ı hikmettir Rüştü Eriç
Bütün rüyâlarım sende gözüm yolda gözüm sende Rüştü Eriç
Bütün sözler yarım kalmış tebessüm yok dudaklarda Rüştü Eriç
Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Câm-ı aşkın içtim oldum derd-nâk Şevkî Bey
Can verir cânân elinden derde derman isteyen Rüştü Eriç
Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim Dede Efendi
Cânânım ömre bedel gül yüzünle gülende Selâhattin Altınbaş
Cânânımı tasdî edemem her elemimle Leylâ Saz
Canım kurban olsun senin yoluna Muzaffer Ozak (Aşkî)
Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam Refik Fersan
Çapkın seni gidi çapkın seni Şekip Ayhan Özışık
Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenânın Hacı Arif Bey
Çektiği âlâm-ı aşkın oldu dil bîgânesi Sultan Vahdettin
Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın Rif'at Bey
Çeşm-i âlem görmedik bir nev-civansın sevdiğim Bîmen Şen
Çeşm-i cellâdın bu(anda-yaşta) girdi artık kanıma Tatyos Efendi
Cevr etme bana böyle Hacı Arif Bey
Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr Osman Nihat Akın
Cevrin yetişir sanma aman ol ki sitemkâr Şerif İçli
Çile çektim çile çektim Râfet Kıral
Dağ-dar-ı hasret ettin hicr ile cân ü teni Civan Ağa (Lavtacı)
Dağıtıp âleme peymâneyi sun zehri bana Suphi Ziyâ Özbekkan