Sûz-Nâk Makaminda Eserler (515 Eser)

Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış Muallim İsmail Hakkı Bey
Baktın güldün düşündün anladım ki unuttun Selâhattin İçli
Balıkçılar Cenan Akın
Bana bahar yaz gelip fırtınalar koparma Amir Ateş
Bana sitem dolu gözle bakma güzel bakma güzel Ertuğrul Ottekin
Başladın ağyâr ile ünsiyyete Hacı Arif Bey
Başları dumanlı yemyeşil dağlar Nihat Adlim
Belli artık sevmiyorsun sevdiğini söyleme Ahmet Uzel
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Dede Efendi
Ben de sizin kadarken sevdâ nedir bilmezdim Rüştü Eriç
Ben gezerken hüzn ile bir hâl-i mahzûnânede Hacı Fâik Bey
Ben gülşen-i aşkında nevâ-sâz-ı sühendim Ûdî Sâmi Bey
Ben harâb oldum elinden dilfikârım gamla senin Ahmet Uzel
Ben harâbım yâr elinden hastayım çoktan beri Ahmet Uzel
Ben mi yandım bu cihan mi yanıyor bilmem aman Muallim İsmail Hakkı Bey
Beni bîgâne-i hâb etti keder Mehmet Cemil Bey (Kânûnî)
Beni bîzâr ederken serzenişler Hacı Arif Bey
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Hacı Arif Bey
Benim en son dalım sensin Ömür Gençel
Benim yârem gibi yâre bulunmaz Lâtif Efendi
Benimdir cümle isyan ü kabahat yâ Resûlallah Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Beylerbeyi'nin (Kadıköy'ünün) âb ü hevâsı ne güzeldir Muallim İsmail Hakkı Bey
Bezm-i ağyâre varıp zevk u safâ niyyetine Vardakosta Ahmet Ağa
Bezm-i uşşâka niçin gelmezsin Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Bî-baht olarak devr-i şebâbı heder ettin Hacı Fâik Bey
Bilmeden istemeden sen o güzel eski sesin Ahmet Hatipoğlu
Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun Alâeddin Yavaşça
Bilmem ki a sevdiğim sen mi gurup mu güzel Rüştü Şardağ
Bilmem ki ne var cân ile cânân arasında Ahmet Uzel
Bin gülle bahâr etmedesin hayli zamandır Gavsi Baykara
Bir anda bütün her şeyi yık gel diyemem ki Kâni Karaca
Bir dil ki esîr-i gam olur neş'ever olmaz Hacı Arif Bey
Bir dilde ki zâhir ola envâr-ı Muhammed Bekir Sıtkı Sezgin
Bir gamlı hayâl kaldı da yıllarca emekten Cevdet Çağla
Bir gonce idin rûhuma te'sir ediyorken Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir gözyaşıdır kalbime damlar gibi dinmez Rifat Ayaydın
Bir gün bile açmaz bu gönül gülleri sensiz Rüştü Eriç
Bir gün geleceksin diye sevdâmı avuttum İsak Varon
Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter Selânik'li Ahmet Efendi
Bir günü paylaşsak seninle ikimiz İsmail Demirkıran
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Bekir Sıtkı Sezgin
Bir güzele ben de gönül bağladım Nikoğos Ağa
Bir güzele kul oldum Hânende Aleksan Efendi
Bir hayâl âleminde uyutulmuş gibiyim Rüştü Eriç
Bir kış geçti senden ayrı sevdamızın üzerinden Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde Rüştü Eriç
Bir melâl var hep içimde a canım efendim Ahmet Uzel
Bir melek-sîma nâzenin Şerbetçi İbrâhim Ağa
Bir nev-civân oldu peydâ Medenî Aziz Efendi
Bir nigâhınla kapıldım gönlümü verdim sana Bogos Efendi(Hânende)