Sûz-i Dil Makaminda Eserler (206 Eser)

Rüzgâr ne fısıldar ve ...(YAMANLAR) Râkım Elkutlu
Sağ gözüm seğriyor Ziyâ Taşkent
Sâgâr ile sâkî sana sunmazsa sürûrun Nurhan Hekimoğlu
Sâkî yetiş efkârımı dindir bu gece Yılmaz Karakoyunlu
Sâkıyâ sundu aceb peymânede peymânede Muallim İsmail Hakkı Bey
Sana ben arz-ı muhabbet ediyorken güzelim Kanûni Garbis Efendi
Sâye-i lûtfunda âlem şâd ola Lâtif Efendi
Şehâ bu benliği bâzâr-ı aşkda senden aldım ben Rasim Efendi
Şem'a-î nûr-i Ahmed'e Cibriller pervane döner Ahmet Şâhin (Neyzen)
Sen benim ilkbaharımsın güzelim çiçek çiçek açacaksın kırlarda Tülây Arıcı
Sen şehenşâh-ı cihansın ey şeh-i âlî-tebâr Meçhul
Seni görmeyeli hayli zamandır Kemani Rıza Efendi
Seni yazmak istiyorum gönlüme Celâl Abacı
Ser-beste oldum zülf-i nigâre Kemânî Todoraki
Sevdâ elinin bülbülü susmuş(uçmuş) gülü solgun Nuri Halil Poyraz
Sevdâ yolunda açan güllerin kiminde vefâ kiminde hicran İsmail Demirkıran
Sevdaya adanılan yürekler var biliriz Alâeddin Yavaşça
Sevdiğim bir dem bana yâr olmadı İsak Varon
Sevdim de inandım sana hem canımı verdim İsmail Demirkıran
Sevdim seni sevmek ne demek anlamadın sen Leylâ Saz
Sevebilsem göz bîgâne gönül suskun olmadan Aydın Oran
Sevgi dünyalara sığmaz can içinde özde yaşar Ömür Gençel
Sevgin tüm benliğimi kapladı bir ağ gibi Yılmaz Yüksel
Sevilmeden sevmeye artık gücüm yetmiyor Alâeddin Yavaşça
Sevmek için hayâtı kendimi sevmem lâzım Muzaffer İlkar
Sevmişim bir kadd-i mevzûn Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Sevmişti gönlüm bir nev-nihâli Hasan Fehmi Mutel
Şimdi kiminlesin bilmem el ele Mustafa Malay
Söndürür İzmir'in kor gündüzünü erguvan suların yelidir imbat Yaşar Bedük
Sorma hâlim nâfile ben söylemem şûh-i şenim İsak Varon
Sun sâgarı sâkî bize mestâne desinler Erdinç Çelikkol
Sûz-i dil bir şarkı yaptım yâd edin dostlar beni Fethi Karamahmudoğlu
Sûz-i dilimden yandı ciğerim sen gelmedin hâlâ Nuri Halil Poyraz
Târ u mâr olmada hep billûr köşkü gönlümün Kaya Bekat
Târ-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigâr Lem'î Atlı
Tatlı şirin sözlerinle önce girdin sen kanıma (VAY CANINA) Sâmi Derintuna
Tek hâtıra hâlâ o sıcak bûselerindir Bahri Altıntaş
Tende bir can canda cânan derde derman... Şentürk Deveci
Tıfl-ı nâ-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına Fahri Kopuz
Turra-i şeb-reng-i dilber hâb-gâhımdır benim Suphi Ezgi
Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm Bekir Sıtkı Sezgin
Ülfetin geçti efendim arası İsmet Ağa
Unutamıyorum unutamıyorum gecem yok artık gündüzüm yok Avni Anıl
Uşşâk ile dolsun der isen kûy-i muhabbet Hâfız Hamdi Efendi
Uyan sevgilim uyan benim sana yalvaran Sadettin Kaynak
Va'd eyle vaslın ey nahl-i dil-cû Eyyûbî Mehmet Bey
Var mı hiç zâlim (âyâ) rakîbi zâr ü giryân gördüğün Eyyûbî Mehmet Bey
Ver bir daha kalbini Nâmık Kemal Aktan
Verdim âteş dillere sûz-i dil-i âvâreden Ali Rif'at Çağatay
Yandıkca oldu sûzan kalb-i şerer-feşânım Tanbûri Ali Efendi