Sûz-i Dil Makaminda Eserler (206 Eser)

Güldükçe dudaktan nice güller derilir gül Mediha Şen Sancakoğlu
Gurbet-ender-gurbet içre olmuşum cânâ garip Kaya Bekat
Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil Şerif İçli
Hasretine sabrım sebat etmiyor İsmail Demirkıran
Hengâm-ı visâl âkıbet ağyâre de kalmaz Ali Rif'at Çağatay
Hep donandı küh ü sahra vü çemen Meçhul
Her bakışın şafaktan derlenen bir gül bana Necdet Varol
Her bir bakışında neş'e buldum Tanbûri Ali Efendi
Her gün yeniden gönlüme aşkınla doğarsın Ayşenur Özpekel
Her ne kusur varsa geçen zamanda Atıf Baştuğ
Her yerde senin kokun yüzümde nefesin var Erdal Şâhin
Hezâran âşıkın var Hüseyin Sadettin Arel
Hırâman ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel Abdülhalim Ağa
Hülyalı gözleri bal menevişlim Gültekin Aydoğdu
Hüsnünde bahar neşvesi var teşne-i vuslat Suphi Ziyâ Özbekkan
İbrâm-ı vasla cür'et etsem o ân-ı ülfet Rif'at Bey
İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül Leylâ Saz
İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var Bekir Sıtkı Sezgin
İsterdim aşkım seni yıllar öncesi sarsın Tahir Sıral
İsteyen yârin hâk ider varın Meçhul
Kadeh kadeh içer gönül bakışlarından işveyi Rüştü Eriç
Kalbimle güzel günleri andım da derinden Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil-nûş ettiğim demler Tanbûri Ali Efendi
Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu Muallim İsmail Hakkı Bey
Kesti yine tâkat ü tâb'ım felek Eyyûbî Mehmet Bey
Kiminle hasb-ı hâl eyler nigahın bilmek isterdim Emin Ongan
Kırdığın hayallerimi çaldığın ümitlerimi Ömür Gençel
Küçüksu'da senin ey yâr sarılmış boynuna yâr Markar Ağa
Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım Leylâ Saz
Mâzi denizinden gelen dalgalar Suphi İdrisoğlu
Mehcûr olalı ol gül-i nâdîde edâdan Emin Ongan
Mehcûr olalı tatlı dilin nazlı teninden Muallim İsmail Hakkı Bey
Mehtaplı tertemiz bir yaz akşamı M.Emirhan Durmuş
Mesken oldu bize dağlar Hâşim Bey
Musaffâ eyle dil levhin bugün nûr-i tecellâdan Hüseyin Sadettin Arel
Müştâkına gül ey gül-i gülzâr-ı letâfet Bîmen Şen
Nağme-i dilsûz ile yaktın beni mutrıb keman Vardakosta Ahmet Ağa
Ne ol perî gibi bir dil-rübâ görülmüştür Abdülhalim Ağa
Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur Veysel Dalsaldı
Niçin üzüyorsun a yosmam beni Hâşim Bey
Nisan yağmuru mudur güzel gözlerinden akan Orhan Kızılsavaş
Niye birden yüreğinden söküp attın beni sen Mediha Şen Sancakoğlu
O bakışlardır eden ömrümü yıllarca heder Amir Ateş
O bakışlarla dolar kalbe huzûr Bilge Özgen
Ömrümce bir güzelin yokluğuyla kıvrandım Mustafa Fahlioğulları
Oya olsam o ipekten tülüne Bîmen Şen
Özlemle filiz verdi o sevdâ bu gece Alâeddin Yavaşça
Peymânelere sûz-i dil'in zehri bulaştı Fehmi Tokay
Rahm et a güzel hâl-i perîşânımı gel gör Muallim İsmail Hakkı Bey
Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi Ali Rif'at Çağatay