Sûz-i Dil Makaminda Eserler (206 Eser)

Cânân aramızda bir adındı şiirin gibi hüsn ü ane ünvan Sadun Aksüt
Cânım seni gâyet sever Hâmid Bey
Canımsın sen ruhumsun sen benimsin Alâeddin Yavaşça
Çayırlara zulmet düşmüştü bir akşam Muallim İsmail Hakkı Bey
Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların Fehmi Tokay
Ceyhun arayan dîde-i giryânımı görsün Tanbûri Ali Efendi
Çoktandır seninle ayrı olsak da sesin hiç gitmiyor kulaklarımdan İlgün Soysev
Dargın gezen yâr endamlı esmer Erdinç Çelikkol
Değdi ince teline gönlümün hüzün Bilge Özgen
Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben Eyyûbî Mehmet Bey
Derûnum ateş-i aşkınla yandır yâ Resûlallah Doğan Ergin
Devr-i aşkınla felek bulsun nizam Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Dil hasret-i vaslın ile nâlân gel efendim Zekâî Dede
Dönmez dediğin sevgili dönmüş geliyor Amir Ateş
Dünyâm siyah akşam mıdır Ömür Gençel
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Leylâ Saz
Elâ göz üstünde siyah kaşı var Niyâzi Şengül
Elden gidiyor haste-i hicrânın aman gel Ahmet Mükerrem Akıncı
En güzel hayâller bir kuş oldu Seyfi Güldağı
Ey derde dermân dermânım Allah Dede Efendi
Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın Şemsettin Ziyâ Bey
Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını Dede Efendi
Ey mihr-i eflâk-ı atâ Hâşim Bey
Ey nihâl-i gonce-i bağ-ı zekâ Rif'at Bey
Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ Selâhattin Demirtaş
Ey padişâhım şâd ol efendim Dede Efendi
Ey sâkî-i zîbâ-edâ... Eyyûbî Bahaeddin bey
Ey şehenşâh-ı cihan dâd eyledin Hâşim Bey
Ey şimdi elâ gözleri süzgün sesi şakrak Akın Özkan
Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir Bekir Sıtkı Sezgin
Fedâ etme beni ey meh-cebînim Hacı Fâik Bey
Gece mehtap parıldıyor yıldızlar hep göz kırpıyor İsmail Demirkıran
Gecenin tadı yok farkında mısın Ömür Gençel
Gel güzelim bir gece bak gam dokuyan gönlümü gör Erdinç Çelikkol
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Rıdvan Lâle
Gelse âlem istemem ben baksalar da yâreme Niyâzi Şengül
Gerçekle gözgözeydi yanılmaz biriydi o Akın Özkan
Gönlümce senin aşkına dalsam da boğulsam Emin Akan
Gönül bilmez gönül bilmez Bahri Altıntaş
Gönül burcunda ol mahdır Dellalzâde
Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var Faruk Şahin
Gönül geçti hevâdan Bekir Sıtkı Sezgin
Gönül teli kopmaya görsün mızrab yay kâr eylemez Aydın Oran
Gördükte o rûy üstüne ol hâl-i siyahı Hâşim Bey (Hacı)
Görünce rûyini oldum esîrin Muallim İsmail Hakkı Bey
Görür gibiyim uzun kirpikler arasından Orhan Kızılsavaş
Gözlerin manzûrum olsun dâima Hüseyin Avni Bey
Gücenmiş ol gül-i gülzâr Dellalzâde
Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin Avni Anıl
Gül olsam sızsam imbiklerinden Bîmen Şen