Sûz-i Dil Makaminda Eserler (206 Eser)

Longa Sedat Öztoprak
Peşrev Rauf Yekta Bey
Peşrev Tanburi Ali Ağa
Saz Semâîsi Gültekin Aydoğdu
Saz Semâîsi Kanuni Mehmed Bey Bey
Saz Semâîsi Sedat Öztoprak
Saz Semâîsi Timuçin Çevikoğlu
Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Akşam kuru bir gül gibi yâdımda silindi Yücel Aşan
Aldattı o zâlim beni sessiz ve derinden Mediha Şen Sancakoğlu
Amâlin senin başkadır âlemde ey âfet Ahmet Uzel
Aman (Aceb) ey işveli yârim (KÂĞITHÂNE HAVASI) Ali Rif'at Çağatay
Artık ne o dün var ne o rüyâdan eser Alâeddin Yavaşça
Aşkın bana her zevki tattırdı o şen kız Yılmaz Karakoyunlu
Aşkın beni yıllarca helâk etti efendim Metin Everes
Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir Şemsettin Ziyâ Bey
Asümân ağlar hem inler girye-bâr oldukça ben Leylâ Saz
Ateş nezened der dil-i mâ illâ Hû Selâhattin Demirtaş
Ateş-i firkatle bağrım dağlarım Nihat Adlim
Ateş-i hicrinle yakma sîne volkan olur İsmail Demirkıran
Az yaşa çok yaşa elde ne var hiç Erdinç Çelikkol
Bağrımda kopan fırtına dinsin güzelim Özgen Gürbüz
Baharda bu yıl bir melâl var hüzün gibi Râkım Elkutlu
Bana sitem dolu gözle bakma güzel Ramazan Yoğurtcu
Bekliyorum kaç gecedir yolunu yörük kızı Hüseyin Fahri Tanık
Ben o âteş-fam uzun saçlarda olmazsam nihan İsak Varon
Ben senin haşre kadar benden esîrin olayım Sâdi Erden (Ûdi)
Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nâlân eden sensin Hacı Sâdullah Ağa
Beni sevdiğini kimse bilmesin Ertuğrul Ottekin
Bî-karar olsam da pek ben sende dermânım demem Rüştü Eriç
Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş Tanbûri Ali Efendi
Bin türlü yalan söyle de bir gün beni kandır Aydın Oran
Bir başka gönül elçisi dünyaya gelişte Yılmaz Karakoyunlu
Bir daha hiç sevmesen de Ercan Çulhaoğlu
Bir lâhza göründü gözüme mihr-i cemâli Kanûni Garbis Efendi
Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ Nikoğos Ağa
Bir özlemdir içerimde o yerler Orhan Kızılsavaş
Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim Bîmen Şen
Birdenbire neş'en niye bilmem yine kaçtı Bîmen Şen
Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi Akın Özkan
Biz bu âlemde nice sîmîn-bedenler görmüşüz Muallim İsmail Hakkı Bey
Biz bu ömrün vuslatından sanki hasret bekledik Yılmaz Karakoyunlu
Bırakdık sîvayı gedâ-yı mânâyız Sadun Aksüt
Bu gönül sevmeyecek gayri dedim de kandım Leylâ Saz
Bu meşreb ile sen beni mecnûn edeceksin Eyyûbî Mehmet Bey
Bülbül âhengini gül rengini hep senden alır Sadun Aksüt
Bülbüller öter güller açar fasl-ı baharda Erdinç Çelikkol
Bulur revnâk yüzünden âşıkânın Rif'at Bey
Çamlarda dolaşsak yine hülyâlara dalsak Bîmen Şen
Cânâ gâm-ı aşkınla perîşan gezer oldum Leon Hancıyan