Şevk-i Târâb Makaminda Eserler (33 Eser)

Peşrev Abdülkadir Töre
Saz Semâîsi Abdülkadir Töre
Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi Küçük Mehmet Ağa
Aşkın meyine ben kana geldim Sultan III.Selim (İlhâmî)
Ayrılıktan ufka düşmüş her sabahtır çektiğim Burhan Durucu
Bana gayrı karışma (TEESSÜR) Abdülkadir Töre
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Selâhattin Demirtaş
Bil ki senden vazgeçtim ister ağla ister gül İsmail Demirkıran
Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şah Zekâî Dede
Bir vasl için ey meh beni ibrâma düşürdün Muallim İsmail Hakkı Bey
Câna te'sir eylemiştir yâreler Muallim İsmail Hakkı Bey
Der sipihr-i sîneem dağ-ı muhabbet kevkebet Sultan III.Selim (İlhâmî)
Dervişiz Hak diyerek zikrederiz yâ Hû Rüştü Eriç
Envâr-ı cemâli tutalı kasr-ı hayâli Nûri Şeydâ Bey
Es uyandır yârim ey bâd-ı sabâ Hâşim Bey
Ey gül-nihâl-i işve-zâ Sultan II.Mahmut (Adlî)
Eylesen de cevri yok ey meh hatâ Osep Ağa (Ebeyan)
Geldi revnâk ey benim kaşı hilâlim meclise Rif'at Bey
Girandır çeşm-i dilde hâb-ı gaflet yâ Resûlallah Sultan III.Selim (İlhâmî)
Gönlüm aldın âl ile ey bî-vefâ Küçük Hoca
Gönlüm yine bir gonce-i nâzik-ten'e düştü Sultan III.Selim (İlhâmî)
Gönül fikr-i hayâlinle sabahlar yâ Resûlâllah İsmail Nısfet(Hafız)
Hiç kabul eyler mi âyâ kîl ü kâli gözlerin Muallim İsmail Hakkı Bey
Kapıldım ben bir civana Sultan III.Selim (İlhâmî)
Lâ'l-i can bahşını sun bezmde ey şûh emelim Sultan III.Selim (İlhâmî)
Lâ'l-i can-perver mi yâhud sâgâr-ı sahba mıdır Abdülkadir Töre
Perçem-i gül-pûşinin yâdıyla feryâd eyledim Sultan III.Selim (İlhâmî)
Sen döküp ruhsâra kâkül Abdülkadir Töre
Senden kalan karanlığı sevgiyle akladım Metin Everes
Turra turra sanma ruhsârında kâkül düşürür Abdülkadir Töre
Ümidimsin sevincimsin nâzımsın nâzenînimsin Rüştü Eriç
Varalım kûy-i dil-ârâya gönülHû diyerek Fehmi Tokay
Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Rüştü Eriç