Şevk-Efzâ Makaminda Eserler (183 Eser)

Kalbimi yaktın harab ettin bu şeb Hakkı Bey (Sermüezzin)
Kalbimin aşk sesini n'olurdu dinleseydin İsmail Demirkıran
Kapıldım aşkının girdabına ey zâlim imdâd et İsmet Doğru
Katreyiz âlemde lâkin dilde deryâ olmuşuz Alâeddin Yavaşça
Kaygısız kuşlar uçar sürmeli ceylân kaçar Erol Sayan
Kirpiğinin uçları deldi dil-i bî-çâremi Medenî Aziz Efendi
Korkma ey dil şâdümân ol derde ... Sadettin Çevik
Lûtf eyle canım söyle nedir bu Şâkir Ağa
Mahvetti beni bir saçı zer âfet efendim Hüseyin Sadettin Arel
Mavi değil geceler yokluğunda hep siyah İsmail Demirkıran
Mecburki bahar gelmeye dünyamıza her yıl Amir Ateş
Mecnun ile sahralara düşmüş gibiyim Akın Özkan
Mest-i aşkız sabrımız yok sînemiz çâk eyleriz Hüseyin Sadettin Arel
Nadir bulunur aşkıma örnek bu cihanda Şükrü Tunar
Nây'ım bir uzun çağrı ki gam çağlar içimde Fethi Karamahmudoğlu
Ne bahar âlemi gördüm ne yaz'ın neş'esini Akın Özkan
Ne karlı tepeler ne okyanuslar Fethi Karamahmudoğlu
Ne olmuş ansızın Cem meclisinde Bekir Sıtkı Sezgin
Neş'esi hâtıra geldi nigeh-i dilberinin Tanbûri Ali Efendi
Nev-bahar olmaz açılmazsa gül-i handânımız Ahmet Hatipoğlu
Nev-nihâl-i gülsitân-ı saltanat Rif'at Bey
Nîm-nigâha(Bir nigâha) kail olmam yok mudur bir harf atış Lâtif Bey(Ağa)
Niye sevdim seni bilmem niye özler anarım Ömür Gençel
Ömür verir senin sesin yüzün biraz gülümsesin Orhan Doğanay
Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş Rüştü Eriç
Pâdişahım olsun efzûn ömr ü şân ü şevketin Medenî Aziz Efendi
Pîr-i sevdâ böyle yazmış ta müebbet aşkımı Faruk Şahin
Ricâ etsem beni dâim üzersin Selânik'li Ahmet Efendi
Rûhuma fasl-ı sabâ nakşediyor gözlerin Burhan Durucu
Rûyini gördükte ey nevres-nihâl Lâtif Efendi
Sâkiyâ sun sun ki câmin câm-ı Cemdir bizlere Yılmaz Karakoyunlu
Sanırız boş yere bedbin sonumuz yaklaşıyor Ziyâ Taşkent
Sanma çeşmân ağlıyor Şevkî Bey
Sebeb sensin gönülde ihtilâle Mustafa Nâfiz Irmak
Semt-i dildâre bu demler seferin var mı sabâ Hakkı Bey(Beylerbeyli)
Sen merâmım sen beyânım sen ki pirâyem benim Erol Sayan
Senin hükmün geçer yalnız benim gönlümde sultânım Suat Yıldırım
Senin için ey bî-vefâ çekeyim ben cevr ü cefâ Mahmut Celâleddin Paşa
Sensiz bir gün daha geçti ömürden Özgen Gürbüz
Ser-i zülf-i anberînin yüzüne nikab edersin Dede Efendi
Sevda mı acep aşk mı ne derler adına Mediha Şen Sancakoğlu
Sevdâda edadan azı kârdan bolu yok Fethi Karamahmudoğlu
Sevdâların içinden seni seçmiş bu gönül İsmail Demirkıran
Sevdâmı o kız hep biliyordu Rüştü Eriç
Sevdiğim bir hûb-sadâdır Muallim İsmail Hakkı Bey
Sevdiğim cânım yolunda hâke yeksân olduğum Hüseyin Sadettin Arel
Sevgi denen yalanı gözlerinden öğrendim Ali Şenozan
Sevilen bir yüzü toprakta hayâl etmesi zor Erol Sayan
Şikâyet etme cânânım bu hicrâna sebep sensin Lem'î Atlı
Şimdi ay bir serv-i sîmîndir suda Hayri Yenigün