Beyâtî Makaminda Eserler (267 Eser)

Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah Rıfat Bey(Sermüezzin)
Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok Rahmi Bey
Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey Tab'î Mustafa Efendi
Güller kadar tâze bahar kadar şen Amir Ateş
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış Bolahenk Nuri Bey
Gün olur ki seni her an yaşıyormuş gibiyim Rüştü Eriç
Günden güne oluyor aşkınız içime derd Hüseyin Sadettin Arel
Günlerce uzak kalmış iken gözlerinizden Rüştü Eriç
Güzellik damla damla birikmiş de sen olmuş Rüştü Şardağ
Güzellik şânın senin Hüseyin Sadettin Arel
Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana Mehmet Ali Çelikbaş
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin Zâkir Ahmet Çelebi
Hased eyler bu bezme el Nûman Ağa
Hasret çöktü savdamızın üstüne İsmail Ötenkaya
Haydi çocuklar oynamaya Yalçın Tura
Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül Suphi Ziyâ Özbekkan
Her dem edip meyl-i cefâ Dede Efendi
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir Fethi Karamahmudoğlu
Her sînede bir gam gelen ağlar giden ağlar Sadettin Kaynak
Hevâ-yı aşkına elbet düşerdi müşk-i hatâ Eyyûbî Mehmet Bey
Hiç elem çekmezdim seveydin beni Mustafa Ağa (Kemânî)
İçen bir daha ayılmaz Selâhattin Pınar
İlâhi bir güneşsin nûruna pervânedir âlem Amir Ateş
Kader böyle yazılmış değişmez silemezsin Mehmet Reşat Aysu
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden Selâhattin Pınar
Kalbimdeki bu ateş niye sönmez bilemem Aslan Hepgür
Kaldı mı derdinden çektirmediğin Metin Everes
Kapına geldiler ümmet Muhammed canım Salihzâde (Edirne'li)
Karşıdan yâr güle güle yârim geldi canım geldi Dede Efendi
Kefer Rifâî şerefa Meçhul
Kesti târ-ı tâkatım tiğ-i edâ Kemani Rıza Efendi
Kırmadık bir yer mi kaldı kalb-gâhımda benim Mustafa Sunar
Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr Kâzım Uz (Muâllim)
Lûtf et efendim sen heman (her zaman) Rif'at Bey
Meclise gel gönlüm eyle Tanbûri Mustafa Çavuş
Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu Meçhul
Meskenimiz (Meclisimiz) kûşe-i meyhânedir Musallî Mustafa Efendi
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile Meçhul
Meyl eyledi gönlüm sana Tanburi İsak
Mücessem rûhsun timsâl-i ânsın yamansın Hüseyin Sadettin Arel
Muhabbetin dilimi dağdâr eder bir gün Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Münâdiler nidâ eyler Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Müptelâyım ey gül-i rânâ sana Dede Efendi
Mutluluk bâki değil insana hiç bir zaman Orhan Kızılsavaş
Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam Yahyâ Nazîm Efendi
Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor Mahmut Celâleddin Paşa
Ne arzu var ne tâkat visâl dillerde kaldı Râkım Elkutlu
Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var Râkım Elkutlu
Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var Râkım Elkutlu
Ne dem ki (Her dem ki) nâz ile o melek-rû kelâm eder Mustafa Ağa (Müezzin)